Anasayfa

Yönetmeliklerimiz

 

2987 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak            

Amaç
Madde 1.
Değişik: 9/1/1996 - 96/7821 K.

Bu Yönetmeliğin amacı; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen hallerde ölen, yaralanan ve sakat kalanlara, bu Kanunlara göre nakdi tazminat verilmesi, aylık bağlanması, yapılacak diğer yardımların esas ve usullerinin düzenlenmesidir.
             
Kapsam             
Madde 2.
(Değişik: 9/1/1996 - 96/7821 K.)             
Bu Yönetmelik;  
             
a) İç güvenlik ve asayişin korunmasında, kaçakçılığın men, takip ve tahkikinde, güven ve asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan, gözaltına alınan, tutuklanan veya hükümlü bulunanların muayene ve tedavilerinde, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki maksadıyla mayınlanmış sahaların temizlenmesinde, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen görev ve işlerin yerine getirilmesinde, Devlet istihbarat faaliyetlerinde, Devletin kara sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasında ve terörle mücadele faaliyetlerinde görevlendirilen;  
             
(1) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin, 
             
(2) Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarının,

(3) Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının, 
             
(4) Çarşı, mahalle ve kır bekçilerinin, 
             
(5) Orman memurları ve personeli ile gümrük muhafaza memurlarının,  
             
(6) Sağlık personelinin,  
             
b) Güvenlik ve asayişi ihlal eden eylemlerle, kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimler, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile askeri savcı ve yardımcılarının,  
             
c) Güvenlik ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerinin,  
             
d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personelin, 
             
e) Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivillerin,  
             
f) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısların,
             
g) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerinin,  
             
h) Yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçici görev nedeniyle bulunan ve bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş olsa bile) yurt dışında tedhişe maruz kalan veya suikasta uğrayan Türk uyruklu kamu personelinin, 
             
ı) Yukarıda sayılanların, yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin, bu görev ve yardımlarından dolayı veya görev ve yardımları sona ermiş olsa bile yaptıkları bu görev ve yardımları nedeniyle ya da devlet güçlerini sindirme amacına yönelik saldırı sonucu, derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma ve hastalık sonucu ölmeleri halinde 2330 sayılı Kanunda belirtilen hak sahiplerine verilecek nakdi tazminat ile dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların, sakat kalmaları halinde kendilerine verilecek nakdi tazminat ile bağlanacak aylığın, yaralanmaları halinde ise kendilerine verilecek nakdi tazminatın ve yapılacak öğretim ve sağlık yardımının esaslarını kapsar.  
             
Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar ya da 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 10 uncu maddesi gereğince görevlendirilenler ile yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekatta görev alanların, bu görevler sırasında vukuu bulması kaydıyla, ölmeleri, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendileri ile dul ve yetimleri hakkında da bu yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.  
             
2330 sayılı Kanun kapsamına giren bir olay nedeniyle ölen, sakatlanan veya yaralanan ve 2629 sayılı Kanuna göre tazminat ödenmiş olan personel veya kanuni yakınları, şartlarını taşımaları halinde, bu yönetmelikte öngörülen öğrenim ve sağlık yardımından yararlanırlar. 
            
Hukuki dayanak
Madde 3.
Bu Yönetmelik 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

 İKİNCİ KISIM
Nakdi Tazminatın Ödenme Usulü ve Şekilleri

Nakdi tazminatın tesbitinde esas alınacak aylık
Madde 4.
Nakdi tazminatın tesbitinde esas alınacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.  
            
Ölüm hali 
Madde 5.
Ölüm halinde 4 üncü maddede belirtilen aylığın 60 katı tutarının;(1) 
             
a) Ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima etmeleri halinde ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15'erlik kısmı ödendikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Ancak ana ve babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz. 
             
b) Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır.
             
Mirasçılara intikal edecek tazminatın hesap ve tahakkukunda veraset ilamı ile aile nüfus kayıt örneği esas alınır.  
             
Sakatlanma hali             
Madde 6.
(Değişik birinci fıkra: 9/1/1996 - 96/7821 K.) Sakatlanma halinde ilgili sosyal güvenlik kurumu veya T.C.Emekli Sandığınca belirlenecek sakatlık derecesine göre;  
             
a) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malül olanlara 4 üncü maddede belirtilen aylığın 100 katı, 
             
b) Diğer sakatlanma hallerinde 5 inci maddedeki tutar esas alınarak aşağıdaki cetvelde gösterilen oranlarda ödeme yapılır. 
             
Sakatlık dereceleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca vazife malulü olanlar hakkında uygulanan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tesbit edilir. 
 
(1)    Bu cümlede yer alan (30) rakamı 9/1/1996 tarih ve 96/7821 sayılı Kararname ile (60) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
                              Sakatlık DerecesiÖdenecek                           Tazminat Yüzdesi
                                                 6                                                          % 25
                                                 5                                                          % 35
                                                 4                                                          % 45
                                                 3                                                          % 55
                                                 2                                                          % 65
                                                 1                                                          % 75
              
Yaralanma hali             
Madde 7.
Yaralanma halinde, 6 ncı maddede belirtilen sakatlık derecelerine girmeyen yaralanmalarda, yaranın raporla belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile arıza bırakıp bırakmadığı dikkate alınarak 5 inci maddede belirtilen tutarın % 20'sini aşmamak şartı ile, iş ve güce engel bulunan her gün için, arıza bırakmaması halinde 5 inci maddedeki tutarın % 1'i, arıza bırakması halinde % 2'si oranında tazminat ödenir.  
             
Avans            
Madde 8.
(Değişik birinci fıkra: 9/1/1996 - 96/7821 K.) Kesin raporun alınmasının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın % 1'i esas alınarak on katı tutarı bütçe dışı avans olarak ödenir.  Verilen bu avans, kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminat miktarından düşülür.  
             
Bağlanacak aylıklar
Madde 9.
2 nci madde kapsamında bulunanların aynı maddede belirtilen görevlerde sakat kalmaları veya ölmeleri halinde, bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarınca (T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar gibi);  

a) Sakatlanarak emekliye ayrılanlara görev malullüğü aylığı bağlanır. 
             
b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları ilgili sosyal güvenlik kurumunca görev malullüğü aylığına dönüştürülür. 
             
c) Görevde bulunduğu sırada ölenlere bağlanması gereken görev malullüğü aylığı veya emekli iken ölenlerin aldıkları emekli aylığı görev malullüğü aylığına dönüştürülmek suretiyle dul ve yetimlerine intikal ettirilir.  
             
Bu hallerde bağlanacak görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak ödenir.  
             
Ancak, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik 64 üncü maddesinden yararlananlar için bu artırma yapılmaz. 
             
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerinden (öğrenimi bulunmayanlar için ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığı tarafından görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır.  Ancak, bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak aylıklar hiç bir surette aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline 5434 sayılı Kanunun değişik 64 üncü maddesinin (e) fıkrasının son bendi gereğince bağlanması gereken miktardan fazla olamaz.
             
Sonradan meydana gelen yaralanma,sakatlanma ve ölüm             
Madde 10.
2 nci maddede sayılanlardan,görevleri ve yardımları sona erenlerin bilahare kendilerinin veya eş,füru,ana,baba ve kardeşlerinin yaralanmaları, sakatlanmaları,ölümleri halinde,bu hallerin evvelce ifa ettikleri hizmetten dolayı meydana geldiğinin mahkeme ilamı ile sübuta ermesi veya olay failinin saptanamamış yahut kaçak olması gibi sebeblerle mahkeme ilamı alınamayan hallerde, maruz kaldıkları halin evvelce ifa ettikleri hizmetler nedeniyle husule geldiğine dair savcılıklardan alınacak belgelere veya hizmet yaptıkları kurumdan alınan,olayın bu şahsın hizmeti ile ilişkisini gösteren yazılı belgelere dayanılarak saptanması halinde;ilgili kurumca tazminat ödenmesi,bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunca da aylık bağlanması işlemleri yerine getirilir.
             
Yaralanma veya sakatlanmadan sonra meydana gelen ölümlerde,ölümün 2 nci maddede belirtilen bir olay sonucu meydana gelen yaralanma veya sakatlanmaya bağlı olduğu tam teşekküllü hastane sağlık kurulu raporu ile belirlenmiş bulunanlara da birinci fıkra hükmü uygulanır.
             
Nakdi tazminat ve aylığın etkisi             
Madde 11
2330 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenecek tazminat ile bağlanacak aylıklar, uğranılan maddi ve manevi zararlar karşılığı olup yargı mercilerinde bu amaçla açılacak davalarda hükmedilecek tazminatların hesabına esas olmak üzere ilgili kurumlarca (EK-A,B) deki kayıtlar tutulur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Nakdi Tazminat Verecek Makamlar,Nakdi Tazminat
Komisyonu ve Tazminatın Ödenme Usulü  

Nakdi tazminat verecek makamlar 
Madde 12.
2 nci maddede sayılanların bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda ölmeleri,yaralanmaları veya sakat kalmaları halinde;  
             
a) Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülen ve bu amaca yönelik görev verilen veya güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan şahıslar ile bunların eş,füru,ana,baba ve kardeşlerinin tazminatları İçişleri Bakanlığınca, 
             
b) Diğer kamu personeli ile bunların eş,füru,ana,baba ve kardeşlerinin tazminatları bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum tarafından,  Ödenir. 
             
Nakti tazminat komisyonu
Madde 13.
Bu Yönetmelikte belirtilen tazminatların ödenip ödenmemesi hususu ilgili bakanlık veya kurumca belirlenecek personel,maliye,hukuk ve sağlıkla görevli birim amirleriyle konu ile ilgili diğer yetkililerden oluşan bir komisyon tarafından incelenir. 
             
Komisyon kararları ilgili bakanlık veya kurumun en üst amiri veya bunların yetkili kılacağı merci tarafından onaylanır.  
             
(Ek: 9/1/1996 - 96/7821 K.) Nakdi tazminat ödenmesine ilişkin işlemler, ilgili Bakan veya yetkili kılınan kişiler tarafından onaylandıktan sonra olayın 2330 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına girmediği gerekçesiyle saymanlıklarca ödeme işlemi gecitirilemez.  
             
Tazminatın ödenme usulü
Madde 14.
13 üncü madde çerçevesinde onaylanan karar ve diğer belgeler, ilgili bakanlık ve kuruluşlarca kişinin özlük haklarının bağlı olduğu veya idarece uygun görülmesi halinde tazminatını almak istediği yerdeki kurum ve kuruluşlara gönderildikten sonra bu kurum ve kuruluşların saymanlıklarınca nakdi tazminat hak sahiplerine ödenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Öğrenim ve Sağlık Yardımı

Öğrenim yardımı ve esasları 
Madde 15.
Ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların çocuklarının öğrenim yardımlarından faydalanma esasları aşağıda gösterilmiştir.  
             
a) İlk ve orta öğretim kurumlarında;  
             
1) Yatılı bölge okullarına sınavsız ve öncelikli alınırlar. 
             
2) Devlete ait orta öğretim ve eğitim kurumlarının pansiyonlarından,Devlet parasız yatılı sınavını kazananlar gibi öncelikle yararlanırlar.  
             
3) Devlete ait orta öğretim ve eğitim kurumlarından,özel kayıt koşullarına tabi olanların giriş sınavlarını kazanmak vediğer kayıt şartlarını da taşımak koşuluyla 2 numaralı bend hükümlerinden yararlanırlar.  
             
Yukarıda belirtilen ilk ve orta öğretim ve eğitim kurumlarından herhangi bir nedenle ayrılanlardan tazminat istenmez.  
             
b) Yüksek öğrenim hakkını kazananlar;Devlete ait yurtlar ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilmekte olan krediden öncelikle yararlanırlar.  
             
Her öğretim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukarıdaki bentlerde yazılı hakları kaybederler. 
             
Sağlık yardımı ve esasları
Madde 16.
Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlardan,tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanmayanların tedavileri;Devlet,üniversite,Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ile askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılır. 
             
15 inci madde ile bu madde hükümlerinden yararlanma hakkını taşıyanlar için (EK-C) belge düzenlenir.Bu belge hak sahiplerine,18 yaşından küçükler için veli veya vasisinin,18 yaşından büyük olanlara (18 yaş dahil) bizzat kendilerinin talebi üzerine nakdi tazminatı ödeyecek bakanlık veya kurum tarafından verilir.

BEŞİNCİ KISIM
Tahakkuka Esas Belgeler ve Belgeleri Düzenleyecek Makam 

Tazminat tahakkukuna esas belgeler
Madde 17.

a) (Değişik: 9/1/1996 - 96/7821 K.) Yaralanmalarda; 
             
1 – Olayın cereyan tarzını ve yaralanmaya konu teşkil eden durumu açıklayan ayrıntılı olay tutanağı,  
             
2.–.Yaralanma durumunu,araz bırakıp bırakmadığını,yaralının kaç gün iş ve gücünden geri kaldığını içeren,kurumlarınca sevk edildikleri Devlet,askeri,Sosyal Sigortalar Kurumu veya üniversite hastanelerinden verilen kesin sağlık raporları veya sağlık kurulu raporları, 
             
3 – Görev emri (görev sözlü verilmiş ise yazı ile tevsik edilecek, yazılı ise emir sureti eklenecektir.)
             
b) Sakatlanmalarda, (a) fıkrasında belirtilen belgelere ek olarak; tam teşekküllü hastane sağlık kurulundan verilen ve ilgili sosyal güvenlik kurumunca sakatlık derecesi tesbit edilmiş kesin rapor, 
             
c) (Değişik: 9/1/1996 - 96/7821 K.) Ölüm halinde, (a) fıkrasında belirtilen belgelere ek olarak; ölü muayene ve otopsi tutanağı,vukuatlı nüfus kayıt örneği,veraset ilamı,  
             
d) Sonradan meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm halinde (a), (b) ve (c) fıkralarında belirtilen belgelere ek olarak;  
             
1 – Ölüm, yaralanma veya sakatlanmanın evvelce ifa edilen görev veya yapılan yardımlardan yahut bunların yakınları olmalarından dolayı meydana geldiğini belgeleyen mahkeme ilamı, 
             
2 – Mahkeme ilamı alınamayan hallerde, savcılıklardan bu durumu açıklayan 
yazılı belge, 
             
3 – Yukarıdaki belgelerin temin edilememesi durumunda, olayla ilgili olduğunu gösteren ve ilgili kurumlarca hazırlanan yazılı belgeler,  
             
4 – Yaralanma veya sakatlanmalardan sonra meydana gelen ölümlerde, ölümün daha önce meydana gelen olay nedeni ile ortaya çıkan yaralanmaya ve sakatlanmaya bağlı olduğunu gösteren tam teşekküllü hastane sağlık kurulu kararının, bulunması gereklidir. 
           
Belgeleri düzenleyecek makamlar
Madde 18.
Tazminat tahakkukuna esas belgeler 
             
a) Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülen kamu görevlileri ve diğer şahıslar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşleri için, bu amaca yönelik görev veren kamu kuruluşu,  
             
b) Kendiliklerinden yardımcı olmuş şahıslar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşleri için yardımcı oldukları kamu kuruluşları, tarafından düzenlenir. 

ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler

Tazminat ödenmeyecek haller 
Madde 19.
(Değişik: 9/1/1996 - 96/7821 K.) 
            
Bu Yönetmeliğin nakdi tazminat ödenmesi, aylık bağlanması, öğretim ve sağlık yardımları ile ilgili hükümleri; ölüm, sakatlanma ve yaralanmanın görevli kişinin kendi kasdı sonucu meydana geldiğinin idarece saptanması halinde uygulanmaz.
            
Yürürlükten kaldırılan hükümler             
Madde 20.
03/5/1981 tarihli ve 8/2832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  
             
Ek Madde 1.
(Ek: 11/7/1997 - 97/9598 K.) 
             
Nakdi tazminat hak sahibine ödendikten sonra, aynı olay nedeniyle yeni bir sağlık raporu alınması veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce belirlenecek sakatlık derecesine göre ilk sağlık raporundaki kararın değişmesi halinde, önceden ödenen tazminat miktarı, ikinci rapor veya TÜrkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce belirlenen sakatlık derecesine istinaden son Nakdi Tazminat Komisyonu karar tarihi esas alınarak ödenecek tazminat miktarından aynen düşülür.  
             
Yürürlük             
Madde 21.
Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
             
Yürütme            
Madde 22.
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA  İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


MADDE 1 – 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;

a) Şehit  veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin,

b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarını kapsar."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten  kaldırılmış, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şehidin çocuklarından birinin başvurusu halinde varsa eşinin ve diğer çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise varsa eşin, çocukların ve diğer kardeşlerin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair beyanları alınır. Eşlerin başvurusu halinde diğerlerinden feragat beyanı alınmaz. Çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinin başvurusu halinde malulün, hak sahipliğinden bu kişilerden biri lehine feragat ettiğine dair beyanı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda çalıştığını belgeleyen hak sahiplerinden feragat beyanı istenilmez. 
Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak, işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak üzere, hak sahiplerinden yaşı büyük olanın işe alınması esastır.

Şehit veya malul ailesinden sadece bir kişi bu haktan yararlanabilir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılıp da sakatlık derecesinin artması nedeniyle, atandığı görevde çalışamayacak duruma gelen malullerin sağlık  raporu ile durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde, iş hakları Kanunda belirtilen hak sahiplerinden birine kullandırılır. Subay, astsubay, er ve erbaş malullerin sağlık raporları askeri hastaneler tarafından verilir. Çalıştıkları süre 10 yılı aşan maluller bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görev yaptığı ilin dışında şehit ve malul olanların belge ve bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda, ilgili kuvvet komutanlığı veya bağlı olduğu kurumca hazırlanan durum belgesi, yetkili İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu kararı yerine geçer, ayrıca komisyon kararı aranmaz."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci  maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik olayının meydana geldiği tarihten, maluller ise malul maaşı bağlandığı tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.Ancak, şehitlik ve malullük olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar. "

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen   %0.5 oranı %0.7  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve  Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

6 Nisan 2007 -- Resmî Gazete Sayı : 26485 - Karar Sayısı : 2007/11837             

MADDE 1 – 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

EKMADDE2 – Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.”
             
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-  Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNDE 
YAPILACAK TÖRENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç 
Madde 1.
Bu Yönetmeliğin amacı; 18 Mart Şehitler Günü ile 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile coşku içinde anılmasını sağlamak için düzenlenecek törenlere ait esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2.
Bu Yönetmelik; Şehitler ve Gaziler Günü'nde yapılacak anma törenlerinin düzenlenmesinde görev alacak mahallî mülkî idare amiri, garnizon komutanı, belediye başkanı ile onların sorumluluk alanlarındaki görevlileri kapsar.

Hukukî Dayanak
Madde 3.
Bu Yönetmelik; 27/6/2002 tarihli ve 4768 sayılı 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Anma Komitelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Anma Komiteleri
Madde 4. 
İl ve ilçelerde, bu Yönetmelik kapsamına giren törenler için oluşturulacak anma komiteleri; illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında; garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, jandarma ve emniyet teşkilâtı ile Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden oluşur.

Komiteler, törenlerden en geç bir ay önce çalışmalarına başlar.Anma komitelerine; törenlerin düzenlenme ve yürütülmesine katkısı olabilecek bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunla kurulan “Türkiye Muharip Gaziler Derneği” ve “Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği” temsilcileri de dahil edilir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile ilgili anma törenlerine, “Emniyet Teşkilâtı Vazife Malûlü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” temsilcileri de katılabilir.

Kamu kurum ve kuruluş mensuplarının, anma komitesi toplantılarına katılması zorunludur.


Anma Komitelerinin Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri
Madde 5
Anma komiteleri, mahallî mülkî idare amirin çağrısı üzerine toplanır. Komiteler bu Yönetmelik esasları dahilinde;

a) Anma günlerinin özelliğine ve mahallin durumuna göre törenlerin başlayış ve bitiş saatlerini belirler.

b) Tören programını hazırlar.

c) Törenlerin amaca uygun ve istismara yol açmayacak biçimde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.

ç) Yapılacak çalışmaların zaman plânlamasını yapar, gereken araç ve gereçleri sağlar.

d) Anma törenlerine katkısı bulunabilecek diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilere verilebilecek görevleri tespit eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Törenlerde Uygulanacak Genel Esaslar

Şehitler Günü
Madde 6.
Şehitler Günü ile ilgili törenler; Ankara'da Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği'nde; diğer il ve ilçelerde ise şehitliklerde, şehitlik mevcut olmayan yerlerde ise anma komitelerinin uygun göreceği yerlerde icra edilir.

Çanakkale İlinde yapılacak olan anma törenleri, Çanakkale Valiliği tarafından Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Günü olarak tek bir program dahilinde icra edilir. Mehmetçik Abidesi ve şehitlikte düzenlenecek tören, 2'nci Kolordu Komutanlığı tarafından yapılır.

18 Mart Şehitler Günü törenleri aşağıda belirtildiği şekilde icra edilir.

a) Ankara'da Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği ile diğer il ve ilçelerdeki şehitliklerde, çelenk koyma töreni ve İstiklâl Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilir. Şehitler için saygı duruşunda bulunulur ve saygı atışı yapılır.

b) Bir şehir merkezinde birden fazla şehitlik bulunması durumunda, anma komitelerinin uygun göreceği bir şehitlikte tören icra edilir. Ancak, bütün şehitliklere ziyaret plânlanır.

c) Şehitliği, tören için uygun olmayan il ve ilçelerde, anma komitesinin tespit edeceği uygun bir Atatürk Anıtı önünde aynı tören yapılır. Ancak, saygı atışı yapılmaz.

ç) Anma komitesince görevlendirilecek bir kişi tarafından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılması sağlanır. Konuşma metni, törenden en az üç gün önce anma komitesi başkanına verilir ve anma komitesince uygun görülmesi hâlinde, konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyada saklanır.

d) Ankara'daki törenlerde şehitlik defteri, törene katılan en yüksek makam temsilcisi, diğer yerlerde ise mahallî mülkî idare amirleri tarafından imzalanır.

e) Yurt içindeki şehitlikler ile şehit mezarlarının ziyaret edilmesi için tedbir alınır.

f) Yurt dışındaki şehitliklerde, Dışişleri Bakanlığı tarafından alınacak tertibe göre gerekli anma töreni icra edilir.

Gaziler Günü
Madde 7.
Gaziler Günü ile ilgili törenler; Ankara'da Anıtkabir ile Ulus'taki Atatürk Anıtı'nda; diğer il ve ilçelerde ise Atatürk Anıtları veya Büstlerinin olduğu yerlerde yapılır.

19 Eylül Gaziler Günü törenleri aşağıda belirtildiği şekilde icra edilir.

a) Ankara'da Anıtkabir ve Ulus Atatürk Anıtı'nda, diğer il ve ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni, İstiklâl Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesi ve saygı duruşu yapılır.

b) Anma komitesince görevlendirilecek bir kişi tarafından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılması sağlanır. Konuşma metni, törenden en az üç gün önce anma komitesi başkanına verilir ve anma komitesince uygun görülmesi hâlinde, konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyada saklanır.

c) Anma komitelerince tespit edilecek yerlerde, gaziler tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine gerekli destek sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Çelenklerin Konulması
Madde 8.
Çelenkler, 4/9/1973 tarihli ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre hazırlanır ve sunulur.

Çelenklerin anıta sunulması anında, ortada mahallî mülki idare amiri, sağda garnizon komutanı veya temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur. Şehitler Günü'nde, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcisi; Gaziler Günü'nde ise, Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcisi de belediye başkanının solunda yer alır.

Bayrağın Göndere Çekilişi
Madde 9.
Bayrak, bando eşliğinde törene katılanlar ve halk tarafından söylenen İstiklâl Marşı ile göndere çekilir. Bando yoksa, ses yayın vasıtası ile teypten İstiklâl Marşı yayını yapılır.

Anma Törenleri Süresince Yapılacak Çeşitli Düzenlemeler
Madde 10.
Gaziler Günü anma töreni süresince, bando konserleri verilir. Anma komitesi, mevcut imkânları göz önünde bulundurarak, Şehitler ve Gaziler Gününün anlam ve önemine uygun faaliyetleri (Televizyon ve radyo programları, resim ve şiir yarışmaları, broşür, bülten, kitapçık vb.) ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak icra eder.

Resmî ve Özel Binalarda Düzenleme
Madde 11.
Anma günlerinin başlangıç ve bitiş saatleri arasında; resmî daire, özel kuruluşlar, müesseseler ve askerî birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrağı ve Atatürk Posterleri ile donatılır.

Alt Komiteler
Madde 12.
Anma komiteleri; anma günlerinin özelliklerine göre programların hazırlanmasında alt komiteler oluşturabilir. Alt komitelerde; şehitlerin annesi, babası, eşi, çocukları ile kardeşleri ve gaziler ile vatandaşlara da görev verilebilir.

Koordinatör Bakanlık
Madde 13.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında koordinatör bakanlık İçişleri Bakanlığı'dır.

Yürürlük
Madde 14.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15.
Bu Yönetmelik hükümlerini spordan sorumlu Devlet Bakanı ile Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.


ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1.
09/11/1995 tarihli ve 22458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (H) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“H) Bakanlık, Teşekkül Personeli ve Şehit Aileleri: Bakanlığın merkez kadrosu, Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personel ve Şehit Ailesi (kapsamı ve uygulama esasları Bakanlıkça yayımlanan genelge ile belirlenen) bu abone grubunda kabul edilir. Bunların meskenlerinde tüketilen elektrik enerjisi için mesken tarifesi indirimli uygulanır. Ancak, indirim oranı % 40'ı geçmemek üzere hazırlanan Teşekkül ve Şirket teklifinin Bakanlıkça onaylanması gerekir.”

Yürürlük
MADDE 2.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3 .
Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞINCA AYLIK BAĞLANANLARA 
VERİLECEK TANITIM KARTLARI YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1.
17/5/1995 tarihli ve 22286 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  T.C. Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinin adı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği" olarak  değiştirilmiştir.

MADDE 2.
Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "Madde 4 — Tanıtım kartı dört çeşit olup, bunların kapsamı ve farklılıkları aşağıda belirtilmiştir:

      
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca aylık bağlananlar için düzenlenecek emekli tanıtım kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, unvanı, sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve sağ alt köşesinde mavi renkli şerit, arka yüzünde ise; aylık türü, aylık derecesi, hizmet süresi, kurumu, aylık başlangıç tarihi ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 1)

      
b)  (a)  bendinde  belirtilenlerin dul ve yetimleri için düzenlenecek dul-yetim tanıtım kartının ön yüzünde; aylık alanın fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yakınlığı, aylık başlangıç tarihi, T.C. kimlik numarası ve sağ alt köşesinde kırmızı renkli şerit, arka yüzünde ise; kendisinden aylık bağlananın adı, soyadı, unvanı, aylık türü, aylık derecesi, sicil numarası ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 2)

      
c) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar için düzenlenecek 2022 sayılı Kanun tanıtım kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve sağ alt köşesinde yeşil renkli şerit, arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, aylık türü, aylık başlangıç tarihi, kart seri numarası ve "Bu kart sahibinin tedavi giderleri 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek karşılanır. 2022 SK. 7. MD." ibaresi bulunur. (Örnek: 3)

      
d) 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına girenlerle, 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre kendilerine aylık bağlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli (er ve erbaşlar dahil) ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için düzenlenecek gazi kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası, geçerlilik süresi, sağ üst köşesinde Türk Bayrağı ve sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 4)"


MADDE 3.
Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar:

a) Kendileri;
       
1) Milli Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olanlar,       

2) 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı tarihten başlayarak 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olanlar,
       
3) 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olanlar, 
       
4) Harp malûlleri,
       
5) Terörle mücadelede yaralanan veya sakatlananlar,
       
6) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar,
      
7) Vazife malûlleri,

b) Eşleri; 
       
1) Bu Yönetmeliğin değişik  5 inci maddesinin  (a) bendinde sayılanların eşleri,
      
2) Şehitlerin eşleri,
       
3) Bu Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılanlardan aylık almakta iken vefat edenlerin aylık bağlanan dul eşleri,

c) Yetimleri;
       
1) Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları, 
     
2) Şehitlerin anne ve babaları,

Yukarıda sayılanlar Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat eder.
       
Bu hususlar ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde belirtilir."

MADDE 4.
Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Dört çeşit ücretsiz seyahat kartı düzenlenir. Kartların ön yüzünün sağ üst köşesinde Türk Bayrağı, arka yüzünde ise; "Bu kart sahibi Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat eder." ibaresi bulunur. 
       
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi uyarınca vazife malûllüğü kapsamına giren malûller için düzenlenecek ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 5)
       
b) Bu Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin (d) bendine göre düzenlenen gazi kartı, ücretsiz seyahat kartı yerine geçer.
       
c) Bu Yönetmeliğe göre;
       
1) 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre aylık alanların eşleri ve aylık bağlanan dul eşleri ile 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren malûllerin eşleri için düzenlenecek gazi eşi ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, gazinin adı, soyadı ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 6)
       
2) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi uyarınca vazife malûllüğü kapsamına giren malûllerin eşleri ve görevli bulundukları esnada ölenler ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin aylık bağlanan dul eşleri (er ve erbaşlar dahil) için düzenlenecek vazife malûlü eşi ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest  ibaresi, arka yüzünde ise; sicil numarası, ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 7)
       
d) 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehitlerin (er ve erbaşlar dahil)  dul eşleri, anne ve babaları ve şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin aylık bağlanan dul eşi için düzenlenecek şehit ailesi ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yakınlığı, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; sicil numarası, ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 8)" 

MADDE 5.
Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
       
"Madde 7 — Hak sahipleri için, bu Yönetmelik uyarınca düzenlenecek tanıtım kartları Genel Müdürlükçe belirlenen bedel üzerinden ilgililere verilerek ilgililerin aylıklarından tahsil edilir. Ücretsiz seyahat kartları hak sahiplerine bedelsiz olarak verilir. 
       
Tanıtım kartında ve ücretsiz seyahat kartında yer alan bilgilerin değişmesi, kartın kaybedilmesi veya çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda Sandıkça yeniden düzenlenir.

Ücretsiz seyahat kartından yararlanma hakkı sona erenlerin bu kartları kendileri, ölenlerin ise yakınları tarafından, hakkın sona erdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Sandığa iade edilir.

Değiştirme işlemleriyle ilgili usul ve esaslar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tespit edilir."

Yürürlük
MADDE 6
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7. 
Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.

 

acele ?#edp ?? ı karşılamak için Genel Başkan ve Şube başkanlarının harcama yetkilerinin miktarını Genel Kurul tesbit eder. Yetkisini kullanan Başkan, ilk toplantıda belgelerini ibraz ederek mahsup yapmadıkça harcama yetkisini ikinci kez kullanamaz. 

 

Genel Merkez ve Şubelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için kasada bulundurabilecekleri para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Fatura Belgesiz Harcama, Makbuzsuz tahsilat yapılamaz.

Muhasiplik ile Vezne (Kasa) işleri aynı kişinin uhdesinde birleştirilemez. 

Şubeler, Gayrimenkullerinin büyük onarım masrafları için Genel Merkezden müsaade almak mecburiyetindedir.                 

Tüzük ve İç Yönetmelik Hükümlerine uymamak, görevini ihmal veya yetkisini kötüye kullanmak gibi sebeplerle derneği zarara sokan Yönetim ve Denetleme Kurulları ile söz konusu zararın sorumlusu olan kişi veya kişilere ika edilen zararı ödemek zorundadırlar. Ödemeyenler hakkında Kanuni işlem yapılır.            

MADDE 55 .
Yolluk ve Harcırahlar Yolluk ve harcırahlar cari harcırah kanunun hükümlerine göre birinci derecedeki Devlet memurlarına verilmekte olan harcırah üzerinden hesap edilir. Şayet bu harcırah kifayet etmiyorsa Genel Merkez Genel Kurulunun Genel Merkez Yönetim Kuruluna vereceği yetkiye istinaden artırabilir. Yurt dışı seyahatlar Kara, Hava ve Deniz Taşıtları ile Yurt içi seyahatlar Kara ve Deniz yolu ile yapılır ve yolluklar mer’i tarifeleri üzerinden ödenir. Acil hallerde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile uçakla yapabilir.            

MADDE 56. 
Genel Merkez ve Şubelerin organlarına seçilen üyeler, görevlerini fahri olarak yürütürler ancak; 

a. Görevleri ile ilgili olarak yaptıkları yol ve diğer zaruri masraflar yazılı ve mümkünse belgeli beyanlarına müsteniden kendilerine ödenir. 

b. Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarında, Vazife taksimi neticesi deruhte ettikleri görevleri icabı, Yönetim Kurulu toplantıları dışında devamlı olarak Dernekte bulunması gereken ve tespiti Yönetim Kurulu tarafından yapılan, üyelere yol masrafları ve bir öğün iaşe bedeli karşılığı olarak ayda yürürlükte olan asgari ücretin 1/2’ü tutarında (net) zaruri masraf ödenir.

c. Genel Merkez Genel Kurul toplantılarına katılan (Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde ikamet edenlerden gayri) delegeler; Genel Merkez ve Şube organlarında Görevli olup, taşrada ikamet edenlerden görev ile ilgili toplantılara katılan üyelere; dernekle ilgili her hangi bir görevin ifası için Genel Merkez ve Şube Yetkililerince Belediye Hudutları dışındaki mahallere yazılı emirle ve görevli olarak gönderilen personele;Yurtdışındaki toplantılara gönderilecek kişi veya Delegasyon üyelerine (Mali Mükellefiyetin Derneğe ait olması halinde) 55 nci Madde Hükümlerine göre yolluk ve Harcırah ödenir.   

d. Şube Genel Kurul toplantıları için üyelere yapılacak yazılı çağrı üzerine kayıtlı bulundukları şubelerin Genel Kurul Toplantılarına taşradan gelerek üyeler ile, çağrı üzerine Genel Merkez Genel Kuruluna Ankara dışından gelerek katılan fahri üyelere dernekçe yolluk ve harcırah ödenmez.  

MADDE 57.
Şubeler bütün giderlerini kendi gelirlerinden karşılar. Bu nedenle bütçelerinde;

a. Genel Merkez şubelerden gelecek Genel Merkez hisselerini ve muhammen bütçelerinde gelirler bölümünde ve şubelere yapacakları yardımları, giderler bölümünde ödenek koymak suretiyle,

b. Şubeler Genel Merkezden gelecek yardımları gelirler bölümünde Genel Merkeze yapacakları transfer miktarlarını gider bölümünde belirlemek zorundadır 

Madde 58.
Mevcut durumdaki gayrimenkul ve büfelerden elde edilecek kira ve benzeri gelirler ile giderler Genel Merkeze aittir.

Genel Merkezin 6 - 7 Mayıs 2006  tarihinde yapacağı 12. Olağan Genel Kurulu tarihi itibari ile Şubelerin kendi imkanları ve girişimleri ile aldıkları gayrimenkul ve büfelerin mülkiyeti Genel Merkeze ait olup, kira, reklam ve benzeri gelirleri ile giderleri Şubelere aittir.            

MADDE 59 . 
Bütçelerin Hazırlanışı ve onayı  Genel Merkez Bütçesi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Genel Merkez Genel Kurulunca aynı veya değiştirilerek onaylanır. Genel Merkez ve Şube Başkanlıklarının Bütçe dönemi 1 Ocak’tır.        

Genel Merkez bütçe dönemi NİSAN, Şube Başkanlıklarının ise ŞUBAT ayıdır.

Şube Bütçeleri, Şube Genel Kurulu toplantısından en az 2 Ay evvel Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Tetkiki ve Bütçeye konacak üye sosyal yardım ödeneğinin tespiti için Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkez, Üye Sosyal Yardım Ödeneğini tespit ve Bütçe üzerinde yapacağı değişiklikleri gerekçeli bir yazı ile en geç Şube Genel Kurul toplantısından 20 gün evvel iade eder. Şube Genel Kurulları bu bütçeyi aynen veya değiştirerek (Şubeler arasında eşitliğin bozulması için Sosyal Yardım Ödeneği hariç) kabul eder.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Bütçelerinde yer alacak Üye Sosyal Yardım Ödeneklerinin miktarlarını bütün şubelere kayıtlı üye adedini göz önüne alarak, tespit eder.  

MADDE 60.
Hesaplar ve Cetveller
Şubeler,    hesaplarına ait Hesap Cetvellerini her üç ayda bir bütçe başlangıç dönemlerine göre çıkarır ve gelecek üç aylık gelir ve giderlerini gösterir bir çetvel ile birlikte 20 gün içinde Genel Merkeze gönderir.  
 

BÖLÜM – VIII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER    

MADDE 61. 
Dış Münasebetler :
Dernek, Merkezi Paris’ de bulunan “ DÜNYA ESKİ MUHARİPLER FEDERASYONU “ ile ilişkilerini kanun hükümleri dahilinde ve gerekli izinler alınarak sürdürür, çalışmalarına katılır. Bu Maksatla   : 

a. Dış Münasebetlerde Derneği temsil edecek delegelerin, Lisan bilen üyeler arasından, Genel Merkez Genel Kurulu seçer. 
          
b. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dış toplantılar zuhur ettikçe her defasında 
       
   (1)  Toplantıya katılıp katılmaya,

   (2)  Toplantıya katılmaya karar verilmesi Halinde de kaç kişi ile katılacağını            
       
   (3)  Katılacak Kişi veya kişilerin, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen delegelerden hangileri olacağına, karar verir.  

c.  Derneğin görevli olarak Dış Münasebetlerde temsil eden kişi veya delegasyon, dönüşte Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Başkanlığa Yazılı bir rapor vermek zorundadır.  

MADDE 62.
Genel Merkez Genel Kurulunca, derneğin feshine karar verilmesi halinde,bütün mal 2847 sayılı Kanunla kurulan derneklerden amacına en yakın olan derneğe yada derneklere intikal eder.                        

MADDE 63. 
Yayın : 
Derneğin Yayınları Genel Merkez Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılır. Yayınlarda, Derneğin Amacı ile ilgili konulara ağırlık verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı alınmadan her hangi bir bildiri, beyanname,veya belgeli yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. Şubelerin basın toplantısı yapabilmesi Dernek Genel Merkezinden alınacak izne tabidir. Bu hususla ilgili faaliyetler, Dernekler Kanununun ilgili maddesi hükümlerine göre yapılır.  

MADDE 64. 
Bu Tüzükte Özel Hüküm Bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun Dernekler ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yazdır