Anasayfa

Düzce Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Özel Hastaneye Sevkli Giden Şehit ve Malul Gazi Ailelerinden Artık İlave Ücret Alınmayacaktır 01 Mart 2011 tarihli 27861 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2 nci maddesinde,

 

''Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz'' hükmü ilave

edilmiştir. Tebliğde yeni yapılan düzenleme ile, Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,

  a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,

  b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

 c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.

NOT : Şehit ve Gazi Ailelerinin özel hastanelerden tam amlamıyla ücretsiz olarak faydalanabilmesi için resmi sağlık kuruluşlarından sevkli gitmesi gerekmektedir. 

Sevk almadan özel hastaneye giden Şehit ve Gazi Ailelerinden kurum tarafından istenecek olan ilave ücretler yasal olacaktır.

  

Devamı>>
Malul Gazilerimizin Araç Plakalarında Yer Alan Engelli İşaretinin Tamamen Kaldırılması İçişleri Bakanlığınca yapılan değişiklik kapsamında daha önce üzerinde özel işaret bulunan plakalardan verilen araç sahiplerinin

 

İstekleri halinde  tescil plakalarının kayıp, yıpranma, aracın bir başka tescil kuruluşuna devri durumunda, yeni verilecek plakalar üzerinde  engellilere mahsus işaret bulun-mayacaktır.  Engellilere ve engelli plakalı araçları bulanan Malul Gazilere ait araçların park alanlarından daha rahat yararlanmaları için ''ARAÇ PARK KARTI'' oluşturuldu. Engelliler adına tescil edilmiş aracı bulunan veya

''H'' sınıfı sürücü belgesi olanların , trafik denetleme şube müdürlüklerine veya büro amirliklerine başvurmaları halinde, kendilerine park kartı verilecek.

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNİN 53. MADDESİ ENGELLİ ARAÇ PLAKALARINA VE ENGELLİ ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME GETİRİYOR

ESKİ: Bizzat kullanım amacıyla malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup,ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

YENİ: a) Bizzat kullanım amacıyla özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izniolmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veyasair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.
 

ESKİ: Malul, sakat ve engelli tarafından ithaledilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, "Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi,intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

YENİ: b) Özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına "Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.
 

EKSİ: Malul, sakat ve engelli tarafından bizzat kullanılmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır."şeklinde, ikinci el araç olarak satın alınmış ise, "Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır." şeklinde şerh konulur.

YENİ: c) Özürlülük derecesi % 90’ın altında olan özürlüler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurtiçinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akdendevri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.
 
 
ESKİ: Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi %90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine, "Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan vesihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadet namelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenir.

YENİ: ç) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.
 

ESKİ: Malul ve sakatlar tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya sakata devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.

YENİ: d) Özürlüler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir özürlüye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.
 

ESKİ: Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi %90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, "Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı,hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde adken devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenir.

YENİ: e) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan özürlüler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

ESKİ: Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun, bu Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilir.

YENİ f) Özürlülere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.
 

ESKİ: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, tescil işlemleri yapılmış ve kendilerine tescil plakası verilmiş olan araç sahiplerinin istekleri halinde veya tescil plakalarının zayi, yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda (Ek: 12/U ve 12/V)'denitelik ve ölçüleri gösteren tescil plakaları verilir.

YENİ: g) Talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, özürlülere örneği Ek-47’de gösterilen park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

ESKİ: 53. MADDENİN 4. FIKRASI İthaline izin verilen veya ülkemizde imaledilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlıkderecesi %90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, örneğiEK: 12/Z'de gösterilen, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakalardan verilir. (HÜKMÜ TAMAMEN İPTAL OLDU)

  

Devamı>>
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Tarafından, Şehit ve Gazi Çocuklarına Ücretsiz Eğitim ile İş İmkanı. Türk Hava Kurumu tarafından, ülkemizin havacılık ve uzay alanında ihtiyaç duyduğu personelin karşılanması amacıyla,

 

 03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuatlar kapsamında “Türk Hava Kurumu Üniversitesi” adı altında 2011-2012 öğretim yılı başlangıcında yeni vakıf üniversitesi kurulmuştur. Türkiye'nin Havacılık ve uzay alanında ilk ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burs Yönergesinin...


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burs Yönergesinin 8 nci maddesi kapsamında ve Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Yıldırım yaptığı açıklama doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM)’nda ilk 10.000 giren ve Terör nedeniyle Şehit veya Gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Mensubu çocuklarına ücretsiz (Burslu) eğitim verileceği bildirilmiştir. 

Aynı zamanda Üniversiteden mezun olan öğrencilere de, bölümleriyle ilgili garantili ''İŞ İMKANI'' verilecekmiş. Bu kapsamda ilgi yönerge metni ve Üniversite bölümleri aşağıda sunulmuştur.

BURS YÖNERGESİ;

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Burssuz” programlarına yerleştirilen öğrencilerden, terör nedeniyle şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu çocuklarına, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayı ve oranda verilir.

BÖLÜMLERİ;
Havacılık-Uzay Bilimleri, 
Mühendislik, 
İşletme, 
Hava Ulaştırma Fakülteleri ile Havacılık-Uzay Bilimleri, 
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri faaliyet gösterecektir.

Ayrıca, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ‘’Havacılık ve Uzay alanında yükseköğretim hizmeti verecek üniversitede Uzay Mühendisliği, Havayolu İşletmeciliği, Havaalanı İşletmeciliği, Hava Trafik Yönetimi, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık Elektroniği ve Kabin Hizmetleri konularındaki eğitimlerin yanı sıra Ankara ve İzmir’de bulunacak pilotaj bölümlerinde lisans düzeyinde (4 yıllık) pilotluk eğitimi de verilecek. Bu eğitime ek olarak farklı bölümlerden mezun olmuş ancak pilotluk mesleğine hevesli öğrencilere de yüksek lisans programı uygulanacak.

  

Devamı>>
Türk Telekom'dan, Şehit ile Gazi ve Yakınlarına Sosyal Tarife İndirimi Uygulanması Türk Telekom Genel Müdürlüğü tarafından, Şehit Annesi, Babası, Eşi ile Gazilerin Kendisi ve Eşi için indirimli tarife (Sosyal Tarife) başlamıştır.

 

Başvuruda bulunacak hak sahipleri bağlı bulunduğu Türk Telekom İl Müdürlüklerine ücretsiz seyahat kartı ve kimlik fotokopisi şahsen başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Tarife detayları ile ilgili açıklama aşağıda belirtilmiştir.


SOSYAL TARİFE DETAYLARI

1.   Aylık paket ücreti (KDV ve ÖİV dâhil) eski abonelr için 12,50 TL.’dir. 

      Yeni aboneler / başvurular için ise 9,90 TL.’dir. (İndirimsiz sabit ücret 21,50 TL.) 

2.   Aylık pakete 3.000 dakika  ücretsiz şehir içi  şehir içi görüşme dâhildir. 

3.   Yurt içi cep telefonu (GSM) görüşmelerinde dakikası 0,15 ile 0,37 Krş olarak ücretlendirilir.

4.   3.000 dakika limitini aşan şehir içi görüşmeleriniz dakikası 12,6 kuruş üzerinden ücretlendirilir. 

5.   Şehirlerarası görüşmeleriniz dakikası 12,6 kuruş üzerinden ücretlendirilir. 

6.   31 Aralık 2011'e kadar akşam 7’den sabah 7’ye tüm ev telefonlarıyla şehir içi ve şehirlerarası bedava konuşabilirsiniz.

7.   İndirimli tarifenin ismi ‘’Sosyal Tarife’’dir.

8.   TMS sistemi üzerindeki kampanya ismi; “Yeni Abonelik Kampanyası [KÖY-GAP-Sosyal tarife] olacak olup, abone özellik kodu;“411”’dir. 

9.   Kampanya Başvurusu 10 Nisan 2011 itibari ile başlayacak olup, başvuru süresi 30 Eylül 2011 tarihi itibari ile sona erecektir.

10. Tarife Geçerliliği 10 Nisan 2011 itibari ile başlayacak olup şu anda süresiz bir tarifedir.

  

Devamı>>
Şehit ve gazi yakınlarından bedelliye gönderme Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin, şehit aileleri ve gazilerin bedelli askerliği istemediğini, vatan borcunun para ile ödenemeyeceğini söyledi. Metin, ‘’Biz 60 bin lira verelim çocuklarımızı bize gerin verin. Ben 100 bin lira vereyim bana sol kolumu geri verin’’ dedi.

 

Bedelli askerlik ile ilgili olarak açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin, bedelli askerliği istemediklerini çok anlamlı cümlelerle dile getirdi. Metin, ‘’30 bin liraya askerden kaçabiliyorlar. 60 bin lira biz verelim bize çocuklarımızı versinler. Bana sol kolumu versinler, ben 100 bin lira vereyim’’ dedi.

 

Bedelli askerliğin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan Başkan Ayhan Metin, 'fakir askere gider, zengin bedel verir' gibi bir anlaşın kabul edilecek bir yanının olmadığını ifade etti. Bedelli askerliğe karşı olduklarını dile getiren Dernek Başkanı Ayhan Metin, "Askerlik vatan borcudur. Vatan borcu para ile ödenemez. Biz vatana olan borcumuzu evlatlarımızı şehit vererek ödedik. Her Türk gencinin vatana borcunu bir fiil askerlik yaparak, bu şekilde vatanı savunarak ödemesi gerek. Para karşılığı yapılan vatani görevin ne kadar sağlıklı olacağı da tartışma konusu. Vatani görev maddi bedellerle ödenemez. Askerlik hizmeti her Türk vatandaşının vatandaşlık görevidir ve inancımız gereği Peygamber ocağıdır" dedi.

 

Bedelli askerlikten elde edilen gelirin bir kısmının şehit aileleri ve gazilere verileceği yönünde haberleri de eleştiren Metin, ''Bu durum, şehit ve gazi ailelerinin onurlarını kıran ve inciten bir durum. Şehit ailesi ve gaziler bu ülkeyi, bu vatanı sevdikleri için bedel ödemişlerdir. Ülkeye hizmet etmenin, kan ve can vermenin bedeli parayla ölçülemez. Bir kesimin askerlik yapmamak için bunu aracı olarak kullanması da hiç hoş değil. Bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu. (iha)

  

Devamı>>
Ayhan METİN Basın açıklaması
1- Aile ve sosyal politikalar bakanı sayın Fatma ŞAHİN katıldığı bir tv programında en son uludere’de ölen vatandaşların yeni düzenlenecek kanuna göre şehit sayılacağı şeklinde belirterek bizce tarihi bir gaf yapmıştır. 2- Bu düzenlemeDerneğimizi ülkemizin savunması ve iç güvenlik harekatında şehit olan ve bu görevde malul olan gazilerimizi derinden üzmüş adeta şok etmiştir. Uludere de kanunlarımızın yasakladığı kaçakçılık eylemini yaparken güvenlik görevlileri tarafından yanlışlıkla vurulan ve PKK bayrakları ile gömülen bu şahıslarla bizleri aynı şehitlik v gazilik kavramı altında birleştirilmesi kabul edilemez bir durumdur. 3- Bizler eğer uluderedeki kaçakcılar şehit ise bizim dernek üyelerimiz şehit ve gazi değildir. Devletimiz bizim ne olduğumuza karar versin. 4- Devletimiz yeni şehitlik kanunu yeniden düzenleyerek bizleri incitmeden yeni düzenleme yapılmasını talep eder gerekirse bundan sonra 18 mart şehitleri anma törenlerine bizler katılmayıp sivil şehitlerle törenleri kutlasınlar kamu oyununa saygılarımla arz ederim. Ayhan METİN Malul gazi üsteğmen Dernek Başkanı   

Devamı>>
Müzeler Ücretsiz Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve örenyerlerinin ziyaretine olanak sağlayan araçlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
BİLGİLENDİRME ve TEŞEKKÜR: Müze girişlerindeki bilet gişelerine şehit yakını/gazi kimlik kartlarının ibrazı ile birlikte ücretsiz bilet alınmaktadır. Mevlana müzesi, Hacıbektaş müzesi, Göreme açık hava müzesi ve Alacahöyük ören yeri müzesini ziyaret eden bir gazimiz uygulamada herhangibir sorun yaşamadığını bizlere iletmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine uygulamada aksaklığa mahal bırakmadıkları için gazihaber.com olarak teşekkür ederiz. * 10/03/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 04/03/2011 tarih ve 53 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE ... Ücretsiz Ziyaret Hakları Madde 3- Aşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik göstermek suretiyle ücretsiz girerler. 3.1- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 3.2- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 3.3- Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 3.4- T.C Vatandaşı ve Yabancı Engelliler ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile) 3.5- Er ve erbaşlar, 3.6- ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, 3.7- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri, 3.8- Seyahat Acentesi sahip veya sorumlu müdürleri, 3.9- Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberleri, 3.10- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları 3.11- 12 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar, 3.12- Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (Bu kişilere, Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ziyaretlerinde ülkemizdeki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır.) 3.13- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin; 3.13.1- Mülki İdare Amirleri (İllerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Kültür ve Turizmden sorumlu vali yardımcıları) 3.13.2- Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler. Madde 4- Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir. 4.1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları Bakan Yardımcısı, Bakan ve daha üst düzeydeki resmi heyetler ile Kuvvet Komutanları ve üstü askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler ile refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri, 4.2-Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri(Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir) 4.3- Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan medya grupları ve refakatçileri(Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir) 4.4- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları, 4.5- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü tarafından müze ve örenyerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere müze ve örenyerinde düzenlenen etkinliklere katılanlar, Madde 5- Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir. 5.1- “Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında ücretli olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde alınacak giriş ücretleri konusunda “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” hükümleri uygulanır. 5.2- Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında ücretsiz olarak tahsis edilmesi halinde katılımcılardan giriş ücreti alınıp alınmayacağı hususu konuya ilişkin Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararında ayrıca belirtilir. Madde 6- Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze ve örenyerine ücretsiz girişleri ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir. 6.1- Müze ve örenyerlerinde bulunan kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili bilimsel araştırma yapan yabancı ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden, yerli ekipler ise ilgili Müze Müdürlüklerinden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir. 6.2- Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler(Çalışmada görev alan kişiler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir) 6.3- Müze ve örenyerlerinde ticari olmayan tanıtım ve eğitim amaçlı video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, (çekim izinleri İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınacak olup, izin yazısı gişeye ibraz edilecektir) Madde 7- Bu yönergenin 3. maddesinin 3.1, 3.11 ve 3.12 fıkralarında belirtilen ücretsiz giriş hakları, ayrıca ücretlendirilen Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise bölümlerinde ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesindeki Cam Batığı ve Karyalı Prenses Salonlarına yapılacak ziyaretlerde geçerli değildir. Biletli refakatçisi eşliğindeki 6 yaş ve altındaki çocukların ücretsiz giriş hakları ise mevcuttur.   

Devamı>>
DÜZCE GENÇLİK SPORDAN ANLAMLI PROJE Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Eylül Gaziler Gününde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Şehit ve Gazi çocuklarına Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzme eğitimi verilecek.
Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal sorumluluk hissettiği şehit ve gazi çocukların gelişime katkıda bulunmak amacıyla yüzme eğitimine başlıyor. Şehit ve gazi çocuklarının sosyal yaşama ayak uydurmasına yardımcı olmak, Şehit çocuklarının baba eksikliklerini etkinliklerle azaltmak ve Şehit ve Gazi çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla fiziksel ve ruhsal terapi branşı olan yüzme aktivitesini yaptırmak amacıyla yola çıkan Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Spor Uzman Gülay Ercan, Yüzme Antrenörü Selbi Öztaş, projenin hayata geçirilmesi için 19 Eylül Gaziler Gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin ile proje hakkında görüşen Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, “Sizler bizim vatanımız için canlarınızı feda ettiniz. Bu ülkeye sahip çıktınız. Biz de sizlerin çocuklarına bir şekilde sahip çıkmak istiyoruz. Bu konudaki duyarlılığımızı göstermek istedik. Hem Gaziler Gününüz kutlu olsun hem de projemiz hayırlı olsun. Bu bir başlangıç olacak. Sadece yüzme değil diğer branşlarda da çocuklarımızı eğiteceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin ise “İlk defa böyle bir proje ile karşılaşıyoruz. Aslında biraz şaşırdık ancak şu anda arkadaşlarımıza ulaştık ve 23 çocuğumuzu projeye dahil etmek istiyoruz. Sizlerin bu duyarlılığından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu. “Gençlik Spor Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Kulaç Atıyor” projesinin ilk toplantısı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ve 23 şehit ve gazi evladı, Düzce Üniversitesi Yüzme Havuzunda Yüzme Antrenörü Selbi Öztaş eğitmenliğinde yüzme dersi görecek.iha   

Devamı>>
ÇANAKKALE GEZİSİ YAPILMIŞTIR. Çanakkalede bütün üyelerimiz şehit dedeleriyle buluşuyor projesi gerçekleşmiştir.

Düzce Valiliği ve derneğimiz tarafından organize edilen şehit aileleri ve gaziler (Çanakkale de şehit dedeleriyle buluşuyor ) adlı proje kapsamında organize edilen gezi 20-21-22 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Gezi kapsamında Çanakkale deki 18 Mart Çanakkale deniz zaferinin gerçekleştiği boğaz ve kara savaşlarının sürdüğü Gelibolu yarım adasındaki tarihi yerleri ve şehitlikleri yerinde görmüşlerdir. Bütün üyelerimiz şehit olan ecdatlarımızla buluşmuş ruhlarına Fatiha okumuşlardır. Gezimiz duygusal anların çok olduğu ve güzel anı ve arkadaşlıklar edinelerek bitirilmiştir. Gezinin düzenlenmesinde bizden her türlü yardımı ve desteği esirgemeyen Düzce Valisi sayın Adnan YILMAZ’A teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Ayrıca gezi boyunca bütün üyelerimizle tek tek ilgilenen ve üyelerimizin rahatlığı için her türlü fedakarlığı yapan şehit gazi işlem şube müdürü Okan KARADUMAN’A da teşekkür ederiz. Ayhan METİN Dernek başkanı

  

Devamı>>
VALİMİZE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Düzce Valisi Adnan YILMAZ’ın dernek yönetimimize ve üyelerimize yakın ilgisi ve sorunların çözümünde hassasiyet göstermesi ve 1-Göreve başlar başlamaz kendileri,eşi,garnizon komutanı,emniyet müdürü ve daire amirleri ile birlikte ramazan bayramında bütün şehit ailelerini uzak köyler dahil ziyaret etmesi sorunlarıyla ilgilenmesi 2-Sosyal yardımlaşma vakfı ile yönetim kurulu arasındaki diyalog eksikliğini gidermesi 3-Yıllardır üyelerimizin istediği Çanakkale gezisi tertibi 4-30 Ağustos zafer bayramı resepsiyonunda bütün şehit ve gazi ailelerini çağırarak onurlandırması bizleri mutlu etmesi 5-Azmimilli mahallesinde açılan anaokuluna şehit Kemal ÇITLAK'IN annesinin ismi Mevlüde ÇITLAK'IN ismi verilmesi ilk defa düşünülen ve gerçekleştirilen bir hizmettir. Konularında kendilerine bu kısa süre içerisinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Dernek başkanımız Ayhan METİN Çanakkale gezisi esnasında hediye olarak aldığı Osmanlı arması tablosunu kendilerine teşekkür edilmiş ve 27.09.2012 saat:10da makamında ziyaret ederek takdim etmiştir.

  

Devamı>>
Protez Bedelinin Tamamı Ödenmeyecek

29 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hükümlerine göre bundan böyle protez bedellerinin SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve eki listelerde yer alan tavan fiyatları aşmamak üzere ödenebileceği bildirilmektedir. Bahse konu tebliğde ilgili bölümler aşağıda sunulmuştur;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.2. numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

b) 3.2.5. numaralı maddesinin onüç ve onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yirmi birinci fıkra eklenmiştir.

“(13) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’ un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım paylarıalınmaz.”

“(15) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

“(21) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden SUT’un 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ve 3.2.4 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

b) Onüçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlüortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. Ancak bu kapsamdaki kişilerin;

a) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde belirtilen fiyatları aşmamak üzere Kurumca karşılanır.

b) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde bedelleri fatura tutarı üzerinden ödenir. Bu malzemelere ait sağlık kurulu raporları üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecektir.

c) İhtiyaç duydukları SUT ve eki listelerde yer almayan her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin muadilleri SUT eki listelerde yer alması durumunda bu tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatları olarak uygulanır.

ç) Tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masrafları garanti süresi içinde firma tarafından karşılanacağından Kuruma ayrıca faturalandırılamaz.

d) Tıbbi malzemeleri garanti süresi içindeki yenilenme talepleri Kurumca karşılanmaz.

e) Aynı işlevi gören birden fazla ürün çeşidi bulunan tıbbi malzemelerden birinin temini halinde diğerlerinin bedeli, temin edilen malzemenin garanti süresi dolana kadar Kurumca karşılanmaz.”

  

Devamı>>
Otopark Genelgesi

" Gazilerimiz, gazi kartlarını gösterdiklerinde kamu kurumlarına ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılacak, ulaşımda gerekli kolaylık sağlanacaktır."

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarına ait otoparkların şehit ailesi ve gazilere ücretsiz hale getirildiğini bildirdi.

 

Yavuz, yaptığı açıklamada, 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi" kapsamında şehit ailelerine ve gazi yakınlarına bazı kolaylıkların tanındığını belirtti.

 

Söz konusu genelgede şehit yakınları ve gazilerin kartlarını göstermeleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait otoparklardan ücretsiz yararlanabileceğini aktaran Yavuz, kolaylığın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Kaynak :http://www.sehitgazihaber.com/haber/708/sehit-ve-gazi-yakinlarina-otoparklar-ucretsiz.html

 

 

İlgili genelge aşağıdadır.

 

 

Konu :    Karayolu Trafik Güvenliği

               Stratejisi ve Eylem Planı

 

GENELGE

 

 

2012/16

 

 

Trafik kazalarının küresel ölçekte yaygınlığı ve neticesinde meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ve toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşması sorunun ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarında her yıl çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirmekte, binlerce vatandaşımız yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır.

 

 

Trafik kazalarında hayatını kaybeden, yaralanan ya da sakat kalan kişiler, başta yakınları ve çevresi olmaküzere çok sayıda insanı derinden etkilemektedir. Trafik kazaları nedeniyle; aile üyelerinin ihtiyaç duyduğu hizmet ve giderleri karşılayan ya da katkı sağlayan kişilerin kaybedilmesi, bazı bireylerin bakıma muhtaç hale gelmesi, karşılaşılan uzun ve masraflı tedavi süreci gibi durumlar birçok ailenin yaşamında büyük sıkıntı ve zorluklara yol açmaktadır.

 

 

Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi; altyapı hizmetleri, acil müdahale ve ilkyardım, kaza sonrası kurtarma hizmetleri, eğitim, ilgili mevzuat, düzenleme ve denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle trafiğin daha güvenli hale gelebilmesi için, trafik güvenliği ile ilgili hizmetlerin sürekli, düzenli, zamanında, işbirliği ve uyum içerisinde verilebilmesi gerekmektedir.

 

 

Bu çerçevede, karayolu trafik güvenliğine ilişkin çalışmaları yönlendirmek, bu konuda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, trafik güvenliği konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, strateji ve eylem planı gerçekleşmelerini değerlendirmek, gerektiğinde strateji ve eylem planlarında değişiklik yapmak, trafik güvenliği konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur.

 

 

Kurulun; İçişleri Bakanı’nın veya gerektiğinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Orman ve Suİşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşturulmasıuygun görülmüştür.

 

 

Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri, alınan kararların, strateji ve eylem planlarının ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, komite, danışma grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcileri de Kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul ve komiteçalışmalarında yer alabileceklerdir.

 

 

Küresel boyutta önem kazanan trafik güvenliği konusu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2 Mart 2010 tarihli toplantısında ele alınmıştır. Bu toplantıda, 2011–2020 yılları arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının %50 oranında azaltılması amacıyla “Küresel Yol Güvenliğinin İyileştirilmesi”hakkında 64/255 sayılı karar alınmıştır. Bu karar çerçevesinde hazırlanan “Yol Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı2011-2020” (Decade of Action on Road Safety 2011-2020) ile üye devletler on yıllık eylem planlarını açıklamaya davet edilmiştir.

 

 

Bu çerçevede, ülkemiz karayollarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde azaltılarak sonuçlarının hafifletilmesi amacıyla İçişleri BakanlığıEmniyet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak hazırlanan, ekte yer alan “Trafik Güvenliği Eylem Planı” Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının “www.trafik.gov.tr”internet adresinde de duyurulacaktır. Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin hazırlanacak raporlar, altışar aylık dönemler halinde değerlendirilmek üzere Kurula sunulacaktır.

 

 

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, karayolu trafik güvenliği konusunda kurumlar arasıişbirliği ve koordinasyonun sağlanması, Kurul tarafından alınan kararların, strateji ve “Trafik Güvenliği Eylem Planı”nın uygulanması için tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

 

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                               Recep Tayyip ERDOÐAN

       Başbakan

 

                  

Trafik Güvenliği Eylem Planı

 

 

 

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TRAFİK GÜVENLİÐİ

 

 

1)

Özellikle özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan yayaların karşıdan karşıya kolaylıkla geçmelerini sağlamak amacıyla hemzemin yaya geçitleri tercih edilecek, hemzemin yaya geçidinin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda rampalı üst geçitlerin yapılması veya üst geçitlerin asansör veya alternatif çözümlerle desteklenmesi sağlanacaktır.

 

 

 

2)

Trafikte; kaldırım ve yollarda özürlü vatandaşların erişimini ve rahat dolaşımını engelleyen etkenler, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ulaşılabilirlik tespit formları kullanılarak tespit edilecektir. Bu şekilde yapılan tespitler doğrultusunda, özürlülerin rahat ve güvenli erişimine yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca özürlü, çocuk ve yaşlı gibi dezavantajlı grupların trafikte rahat ve güvenli erişimlerinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacak, bilinç artırıcı kampanyalar düzenlenecektir.

 

 

3)

Gazilerimiz, gazi kartlarını gösterdiklerinde kamu kurumlarına ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılacak, ulaşımda gerekli kolaylık sağlanacaktır.

  

Devamı>>
Manşet programında sorunlar konuşuldu “Şehitlik parayla ölçülür mü?” 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 98. yıldönümünü kutlandığı hafta dolayısıyla Öncü TV'den yayınlanan Erol Tayhan'la Manşet Programı gazilerimizi ağırladı. Yaşadıkları sıkıntılar anlattıkları programda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin, düşük düzeyde verilen maaşları eleştirirken “Şehitlik parayla ölçülür mü?” dedi.

 

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin, Terör Malulü Harun Tok ve Erdem Ay'ın konuk olduğu programda gazilerimiz ve şehit ailelerinin sorunları konuşuldu. Toplu taşıma araçları ve hastanelerde karşılaştıkları zorlukları dile getiren gazilerimiz, çoğu kişinin gazi tanıtım kartından haberdar olmadığını ifade ederken zaman zaman karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. “Bana mı gazi oldun?” gibi üzücü tepkilerle karşılaştıkları ifade eden Dernek Başkanı Ayhan Metin, bu durumu başbakana kadar ilettiklerini konuyla ilgili bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi. Şehit ailelerine ve gazilere verilen maaşa dikkat çeken Metin, düşük düzeyde verilen maaşları eleştirirken “Şehitlik parayla ölçülür mü?” dedi.

Dünyaları verseniz telafi edilmez

“Bunların aşılması lazım” diyen Metin, “82 anayasasının 61. maddesi harp ve vazife şehitlerini, dul ve yetimlerini, malül ve gazilerini korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar diyor. Peki bu hayat seviyesi bize yakışıyor mu? Bir organınızı kaybetmişsiniz bu dünyaları verseniz telafi edilmez" şeklinde konuştu.

2 kişi yaşamak zorundayım

Askerde iki gözünü kaybeden terör malulü Gazi Erdem Ay ise gazi olduktan sonra yaşadığı değişimi ve karşılaştığı zorlukları anlattı. Ay, “İki gözümü birden kaybetmişim. Simsiyah bir kağıt düşünün. Ekonomik anlamda devletin bana vereceği 10 milyarla ölçülmez bu. Ben en değerli organımı kaybettim. Kapıya çıkacağım zaman, gömleğimi giyeceğim zaman, çarşıya gideceğim zaman hep yanımda biri olmalı. Ben daha 25 yaşımdayım. Gözlerimi kaybetmeden önce hep tek başımaydım. Şimdi 2 kişi yaşamak zorundayım. Hayatım sonuna kadar da böyle devam edecek. İnsanların bunları görmeleri ve beyinlerine yerleştirmeleri gerek. Hastaneye gidiyorum gaziyim diyorum kimse bilmiyor. Kimliğimi gösteriyorum kimse bilmiyor. Ne yazık ki devlet hastanelerinde bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu duruma el atmaları gerekiyor" diye konuştu.

Yalnız hissettirmesinler

Terör malulü gazi Harun Tok ise ekonomik durumun o kadar ön planda olmadığı ancak şehit aileleri ve gazilerin günlük yaşamda motivasyon ve morale ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Tok, “Bu ekonomiyle ölçülmez. Düzce halkı derneğimizi ziyaret etsinler, bir çayımızı içip sohbet etsinler. Yalnız hissettirmesinler. Gazilerimizin zavallı durumundan kurutulmaları lazım. Çünkü yaşam mücadeleleri çok zor. Otobüse binerken bile destek gerekiyor" dedi.

  

Devamı>>
Şehit yakınları özür bekliyor Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin, barış süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Savaşı biz başlatmadık...

 

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin, barış süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Savaşı biz başlatmadık. Biz barış olması için, karşı taraftan özür bekliyoruz” dedi.

PKK’lı teröristlerin Türkiye’den çekilmesi için devam eden barış süreci tüm hızı ile devam ederken, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin, süreç hakkında açıklamada bulundu. Metin, PKK’dan özür beklediklerini ifade ederek “Biz bu barış sürecine ilişkin takipteyiz. Birkaç barış için girişimde bulunuldu. Bunlar fiyasko ile son buldu. Yakından takip edip, sürecin nasıl geliştiğini izliyoruz. Atılan adımlar ile birlikte sürecin olumlu ve olumsuz yanına göre hareket sahası belirleyeceğiz. Şu anda bizi üzen bazı durumlar var. Bu durumlar inşallah ileride giderilir. Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, baldıran zehri için bal diye yutuyoruz dedi ya bizde baldıran zehri içiyoruz. Şu anda bölücü başı ile görüşülmesi ve bazı adımlar atılmasına barış süreci olduğu için ses çıkarmıyoruz. Üyelerimizin çoğu bu işe karşı ama biz çoğunu durduruyoruz ki barışın önünde dikenli yol gibi durmak istemiyoruz. Bir olay olsa, şehit yakınları olarak biz ses çıkardığımız zaman bizi barışın önünde dikenler diye lanse ediliyor. Hep kamu oyunda kötü intiba bıraktırıyorlar. Bizde barış istiyoruz. Kavgayı biz başlatmadık. Barış olması için karşı tarafın öncelikle özür dilemesi lazım. Daha ortada barış yokken nasıl barış olsun. Karşı taraftan özür bekliyoruz. Kimler bunlarla görüşüyorsa bizim özür talebimizi iletsin” dedi. 

  

Devamı>>
Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Son Değişiklikler

 

Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile birlikte bundan böyle Gazi ve şehit yakınlarından, özel hastanelerde ilave ücret alınmayacak. Önceden gazi ve şehit yakınlarından ancak resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri halinde ilave ücret alınmıyordu. Terör olayları sonucu gazi olanların kişiye özel olarak üretilen akülü tekerlekli sandalye ve biyonik el gibi yüksek teknolojiye sahip

protezlere ulaşımı kolaylaştırıldı. Gazilerin, banyo protezleri gibi yaşam kalitesini artıran tıbbi malzemelere ulaşımı kolaylaştırıldı.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE CAMİAMIZ İLE İLGİLİ GEÇEN HUSUSLAR;

İlave ücret alınmayacak kişiler 
 
(1) Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişiler ile a, b ve c bentlerinde sayılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınamaz.  
 
a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 
 
b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
 
c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar, 
 
ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar. 
 
Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler 
 
(1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.  
 
(2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.  
 
(3) 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(4) 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. 
 
(5) Acil servislerde verilen ve SUT eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile SUT’un 1.4.3 maddesinde belirtilen sağlık kurumları/kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. 
 
(6) Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde (EK-1/A) yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınır. 
 
(8) Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla EK-4/D Listesinde yer alan ilaçlardan SUT’un 1.8.2 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.  
 
(9) Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT’un 1.8.3(1) fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.  
 
(10) Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(11) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden, SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(12) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(13) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(14) 2828 sayılı Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(15) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunukapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(16) Vazife malûllerinden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.
 
 
(17) Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz. 
 
(18) Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(19) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(20) 19.05.2011, 23.10.2011 ve 9.11.2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için SUT’un 1.8.3 maddesinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
(21) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. 
 
Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler 
 
(17) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. Ancak bu kapsamdaki kişilerin; 
 
a) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde belirtilen fiyatları aşmamak üzere Kurumca karşılanır. 
 
b) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde bedelleri fatura tutarı üzerinden ödenir. Bu malzemelere ait sağlık kurulu raporları üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenir. 
 
c) SUT ve eki listelerde yer almayan her türlü protez/ortez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin benzer nitelik veya aynı işlevsel özellikte olanlarında, SUT eki listelerde yer alması durumunda bu tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatları olarak uygulanır. 
 
ç) Tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masrafları garanti süresi içinde firma tarafından karşılanacağından Kuruma ayrıca faturalandırılamaz. 
 
d) Tıbbi malzemelerin garanti süresi içindeki yenilenme talepleri Kurumca karşılanmaz. 
 
e) Aynı işlevi gören birden fazla ürün çeşidi bulunan tıbbi malzemelerden birinin temini halinde diğerlerinin bedeli, temin edilen malzemenin garanti süresi dolana kadar Kurumca karşılanmaz. 
 
(18)  21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalınması nedeniyle yaralandıklarını gösterir ilgili mülki amirlik tarafından düzenlenen belgeye istinaden kişilerin tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedellerinin ödenmesinde SUT’un 3.1.2(17) fıkrası gibi yararlandırılır. Fatura eki belgelere ilgili mülki amirlik tarafından düzenlenen belgenin de eklenmesi gereklidir. 
 

KATILIM PAYI ALINMAYACAK 1.8.1  -  1.8.2  -  1.8.3  ve  1.8.4 MADDELERİ;

1.8.1 - Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
 
(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.
a) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında..……5 (beş) TL 
b) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..……12 (oniki) TL
(2) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı; 
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
b) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden,
tahsil edilir.
(3) Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
b) Diğer kişiler için ayakta hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı sağlık hizmeti sunucusunca, “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı ise eczanelerce kişilerden,
tahsil edilir.
(4) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden tahsil edilir. 
(5) SUT’un 1.7.1 maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.
(6) Bu maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 (beş) TL’lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.
1.8.2 - Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı
(1) Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.
(2) Ayrıca her bir reçete için;
a) 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için……….3 (üç) TL,
b) 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….……..1 (bir) TL,
olmak üzere katılım payı alınır. 
c) Enjektabl formlar ile serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1 kutu olarak değerlendirilir.
(3) Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Kurumun resmi internet sitesinde (
www.sgk.gov.tr) yayınlanan “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-4/D) yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.
(4) Bu maddede tanımlanan ilaçlar için katılım payları;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,
b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,
c) Yurt dışından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluş tarafından kişilerden, şahıslar tarafından temin edilmesi halinde Kurum tarafından kişilerden,
tahsil edilir.
1.8.3 - Tıbbi malzeme katılım payı 
(1) Vücut dışı protez ve ortezlerden, 
a) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden,
b) Ağız protezlerinden (SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-2/Ç) yer alan 404.010, 404.020, 404.030, 404.040, 404.050, 404.170, 404.180, 404.181, 404.190, 404.200, 404.201, 404.210, 404.220, 404.230, 404.360, 404.370, 404.380, 404.390, 404.400, 404.410, 404.420 kod numarasında sayılanlar),
c) Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezlerden,
katılım payı alınır.
(2) Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin %75’ini geçemez. %75’lik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir.
(3) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,  
b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından kişilerden, 
tahsil edilir. 
(4) Ağız protezlerine ilişkin katılım payı;
a) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum veya kuruluşlarınca yapılan ağız protezi katılım payları, sağlık kurum veya kuruluşlarınca kişilerden,
b) Kurumla sözleşmesiz; serbest dişhekimlikleri ile sağlık kurum veya kuruluşlarında yaptırılan ağız protezi katılım payları, Kurumca ödeme aşamasında kişilerden,
tahsil edilir.
(5) Kişilerce temin edilen ve katılım payı tahsil edilmesi gereken vücut dışı protez ve ortezler için katılım payı, Kurumca ödeme aşamasında kişilerden tahsil edilir.
(6) Sağlık kurumlarınca temin edilen ve SUT hükümleri gereği katılım payı tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerin katılım payı tıbbi malzemeyi temin eden sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir. 
1.8.4 - Yardımcı üreme yöntemi katılım payları
(1) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede  %30, ikinci denemede %25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. 
(2) Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

  

Devamı>>
KIBRIS ZİYARETİ KIBIRS

15 KASIM 2013 TARIHINDE YAVRU VATAN KIBRIS İÇİN KURULUŞ VE CUMHURIYET BAYRAMI TARİHİDİR.BU ÖNEMLİ GÜNDE DERNEĞİMİZDEN GENEL KURMAY BAŞKANININ DAVETLİSİ OLARAK CUMHURİYET BAYRAMININ KUTLAMALARINA KATILMAK İÇİN DERNEK BASKANI Ayhan METİN ve ŞEHİT BABASI Ahmet  KOÇ (oğlu Ali KOÇ Kıbrısta şehit olduğu için) İSMEN DAVET EDİLMİŞTİR.BU ÇERCEVEDE 13 KASIM 20013 ve 16 KASIM 2013 TARİHLERİ ARASINDA GEZİ DÜZENLENMİŞ ve BU GEZİDE CUMHURBAŞKANI Dr.Derviş EROĞLU,BAŞBAKAN Özkan YORGANCIOĞLU ve MECLİS BASKANI Sibel SİBER'e NEZAKET ZİYARETİ ve CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN ZİYARETLERDE BULUNULMUŞTUR.AYRICA MERHUM Rauf DENKTAŞ ve KIBRIS ŞEHİTLERİNİN MEZARLARI ZİYARET EDİLMİŞTİR.DERNEĞİMİZ BU ZİYARETLERİ EN GUZEL BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMİŞTİR.

  

Devamı>>
Taban Aylık Zammı Bilgilendirmesi

   Şimdi size taban aylıklarına yapılan 175 tl'lik zammın vazife malulü aylıklarına ve eskiden vergi iadesi diye geçen %,04'lük ek ödemelere nasıl yansıması gerektiğine dair bir bilgilendirme yapmak istiyorum.

   Doğrusu bu rakamlardır ama SGK'nın malum uzmanları her zamanki gibi hata yaparsa (ben aylığımı arka arkaya üç kere düzelttirdim de ondan biliyorum) diye temkinliyim. Er aylıkları da taban aylığa göre hesaplanıyorsa onlar da bu rakamlarda zam alacaktır. Ancak taban aylık katsayısı hesaplamalarında yoksa durum değişir. Ben taban aylık var diye biliyorum.

 

Maluliyet                             Aylık              ek ödeme

Derecesi                             Zammı           Zammı

6.                                         161 +              6,44

5.                                         168 +              6,72

4.                                         182 +              7,28

3.                                         196 +              7,84

2.                                          210 +              8,40

1.                                          224 +              8,96

 

Hemen sana hesaplamayı kısaca aktarayım:

 

175 (zam) X 0,80 (30 yıl üzerinden aylık bağlama oranı) = 140 tl

140            X  maluliyet derecesine göre yapılan artış(%15,20,30,40,50,60) = zammın maluliyet der. göre artışı

140  + zammın maluliyet der. göre artışı = Aylığa yapılacak zam

Aylığa yapılacak zam X 0.04 = Ek ödemeye yapılacak zam (eski vergi iadesine)

 

                                                                     Gazi Yzb. Oktay YANIK

  

Devamı>>
İŞKUR Malul Sayılmayan Gazi İşçi Alım İlanı

 İŞKUR tarafından ilan edilen bilgiye göre; 45. Bakım Merkezi Komutanlığına 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan 7 işçi alınacaktır. Bu hususta malul sayılmayan Gazi kardeşlerimizin başvuru için askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

İŞKUR Malul Sayılmayan Gazi İşçi Alım İlanı
 
Bu işgücü istemi, İŞKUR'unSİNCAN HİZMET MERKEZİbiriminden ilan edilmiştir.

 

45.BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 20 Kasım 2013
Yayınlanma Tarihi : 11 Kasım 2013

 

Genel Şartlar ve Notlar

1-İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 2-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. 3- Başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını talebi veren kamu kurumuna ibraz etmek zorundadır. 4- Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. 5- Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. 6- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar; İl/Şube Müdürlüğüne bizzat başvurduğunda 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.7- Bunun yanında, İnternet üzerinden terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olarak kayıt yaptırmak isteyen kişiler yukarıda belirtilen belgeyi Kuruma getirerek bu durumlarını onaylatmak zorundadır 8-Onay işlemi yaptırmayan terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar normal statüde işlem görecektir. 9-Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, öncelikli statüde de kayıt yaptırabileceklerdir. 10- Terörle mücadelede göstermiş oldukları başarıdan dolayı kendilerine verilen üstün hizmet ve taktir belgesine sahip olan öncelik grubundakiler başvuramazlar. 11- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen , sınava katılmayan , işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 12- Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi) , geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Noter tarafından çekilecek kura 28.11.2013 tarihinde 45' inci Bakım Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi   Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi  
 

 

Çalışma Adresi Bilgisi

 

 

 

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALTINDAĞ, AYAŞ, BALA, BEYPAZARI, ÇAMLIDERE, ÇANKAYA, ÇUBUK, ELMADAĞ, GÜDÜL, HAYMANA, KALECİK, KIZILCAHAMAM, NALLIHAN, POLATLI, ŞEREFLİKOÇHİSAR, YENİMAHALLE, GÖLBAŞI/ANKARA, KEÇİÖREN, MAMAK, SİNCAN, KAZAN, AKYURT, ETİMESGUT, EVREN, PURSAKLAR, ANKARA/MERKEZ

Diğer Bilgiler

 

 

 

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 7
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Deneme Süreli

  

Devamı>>
Memur Olarak Çalışılması Durumunda Aylık Kesilecek mi?

 Bu haberimizde, 5434/45 kapsamında bulunan Er ve Rütbeli Ordu Vazife Malulleri ile Polis Vazife Malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda vazife malullüğü aylıklarının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin bilgilendirme yapmak istedik.

Memur Olarak Çalışılması Durumunda Aylık Kesilecek mi?
 

En son yürürlüğe giren 6495 sayılı yasanın 96. Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

"Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiuygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez.""

 

Burada görüleceği üzere Harp Malulleri, 2330 s.k. veya 5434/56 kapsamında vazife malulü aylığı bağlananların memur olarak dahi çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmeyeceği kesin olarak hüküm altına alınmıştır. 

 

5434 Sayılı Kanun 56. Maddesi: (Değişik: 18/3/1976 - 1976/1 md.)

 

Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70'i üzerinden aylık bağlanır.

 

Görüleceği üzere 5434 sayılı kanunun 56. maddesi Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında vazife maluliyetlerini de kapsamaktadır. Bu maddeden hareketle Er Ordu Vazife Malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmeyeceği söz konusu olabilse de, 5434/45 kapsamında olan rütbeli Ordu Vazife Malulleri ile polis vazife malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda aylıklarının kesileceği aşikar olarak görülmektedir.

 

Bu noktada 5434/56 er Ordu Vazife Malullerini kapsasa da, büyük bir kesim iş hakkının kullanımında yine mağdur olacaktır. Bu kapsamda 5434/45 kapsamında olan tüm ordu ve polis vazife malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmeyeceği şekilde yasa metninde revizyon yapılması büyük önem arz etmektedir. 

  

Devamı>>
SON DAKİKA DUYURU İŞ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLADI

 

İş Başvuruları Alınmaya Başladı

İçişleri Bakanlığının bugün yayımlamış olduğu genelgeye göre iş başvuruları 02.12.2013 tarihi itibari ile alınmaya başladı. Başvurular yalnızca Valiliklerdeki Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüklerine yapılabilecek. Aşağıdaki linkten indirebileceğiniz "İş İstek Formu"nun renkli çıktısını doldurmak sureti ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun yanında halihazırda Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürleri iş hakkı başvuruları ve yeni modül hakkında seminerde usul ve esaslar üzerinde detaylı bilgilendirme alıyorlar. Bu müracaatların öncekilere göre daha teknik bilgi gerektirmesi sebebi ile başvurunuzu 09.12.2013 itibari ile yapmanız işlemin sağlıklı olması açısından yararınıza olabilir. Tüm camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. İş hakkı uygulama yönetmeliği çıktıktan sonra da yönetmelik hakkında detaylı analizimizi sizlerle paylaşacağız
  

Devamı>>
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile imzalanan protokol Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile Düzce Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Gaziler Derneği arasında imzalanan protokolle 60 adet hükümlü belirli zamanlarda bu iki dernekte kamu yararına çalışacaklar.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile Düzce Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Gaziler Derneği arasında imzalanan protokolle 60 adet hükümlü belirli zamanlarda bu iki dernekte kamu yararına çalışacaklar.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve Düzce Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Gaziler Derneği arasında imzalandı. Yapılan protokol gereği denetimli serbestlik birimi kamuya yararlı bir işte çalıştırılması cezasına almış hükümlüler ücretsiz olarak bu iki dernekte çalışacak. Düzce Adliyesi’nde düzenlenen protokol törenine Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Düzce Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ayhan Metin ve Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu katıldı.

İmzalanan protokolle temizlik işinde 10 erkek 10 bayan, genel idare hizmetlerinde 10 erkek 10 bayan, bakım onarım işlerinde 10 erkek ve çevre düzenlemesi işinde 10 erkek mahkum çalışacak

  

Devamı>>
Kıbrıs’ta buruk tesadüf

 Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Kıbrıs’a gezi düzenlendi. Gezi sırasında Kıbrıs’ta 2001 yılında şehit olan Düzceli Ali Koç’un babası üstü üstüne buruk ancak gururlu tesadüfler yaşadı.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi, Türkiye’de ki şubelerinin başkanlarını Kıbrıs Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet etti. Düzce Şubesi Başkan Ayhan Metin’de genel merkezin daveti ile Kıbrıs’a gitmeye hazırlanırken, 2001 yılında Kıbrıs’ta yapılan bir tatbikat sırasında şehit olan Düzceli Ali Koç’un babası Ahmet Koç’u da yanında götürmek istedi. Genel Merkez’den gelen onayla Ahmet Koç geziye katılarak oğlunun askerlik yaptığı ve şehit olduğu yerleri görmek istedi. Heyet Kıbrıs’ta ilk olarak Kıbrıs Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler.

Ardından heyet Kıbrıs Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ettiler. Burada Kıbrıs Dernek Başkanı Ertan Ersan, derneği gezdirirken şehit babası Ahmet Koç oğlunun fotoğrafını duvarda gördü. “Benim oğlum” diye seslenen babayı duyan Kıbrıs Derneği üyeleri şaşkınlık içinde babaya baktılar. Ardından Şehit babası Ahmet Koç’a şeref madalyası hazırlayarak takdim ettiler.

Şehit babası Ahmet Koç daha sonra oğlunun askerlik yaptığı 28.’ci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nı ziyaret etmek istedi. Tümen Komutanlığı’na giden babayı burada Tümgeneral Tayyar Süngü karşıladı. Şehit babası Ahmet Koç’un tümeni gezisi sırasında burada ikinci bir sürprizle karşılaştı. Kıbrıs Paşaköy’de bulunan 28.’ci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı bahçesine oğlunun adına Şehit Er Ali Koç parkının yapıldığını gören baba duygu dolu anlar yaşadı.

Daha sonra tümende oğlunun kaldığı ranzada bir süre yatan baba, yemekhanede askerlerle birlikte yemek yedi. Şehit babası Koç buradan askerler tarafından eli öpülerek uğurlandı. Heyet üyeleri daha sonra Kıbrıs kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret ettikten sonra Kıbrıs’tan ayrıldılar

  

Devamı>>
Derneğimizin 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

 

                                                 

            1-Harp malülü gaziler şehit dul ve yetimleri derneği düzce şubesinin olağan 4.genel kurul toplantısı 02.03.2014 tarihinde dernek toplantı salonunda üyelerin toplanmasıyla yapılmıştır.Yapılan genel kurulda mevcut başkan Ayhan METİN in hazırladığı yönetim kurulu listesi yeniden  oy birliği ile seçilmiştir.

 

 

           

                                         YÖNETİM KURULU

 

       ASIL                                                                                                   YEDEKLER

 

     Başkan :Ayhan METİN                                                                    1-Özgür ÇAVUŞ

     Başkan Yrd:Kadir TAŞPINAR                                                        2-İsmail UĞRAŞ

    Muhasif:Davut PİROĞLU                                                                 3-Atıf GEL

    Sekreter:Orhan YERLİKAYA                                                          4-İsa KUZU

    Ynt.Krl.Üyesi:Ahmet KOÇ                                                                5-Çetin ERGÜN

 

 

 

DENETLEME KURULU

 

ASIL                                                                                                              YEDEKLER

 

Başkan:  Sadettin KURU                                                                         1-Murat ŞEN

Üye:        Hasan DEMİRTAŞ                                                                   2-Resul ÜRESİN

 Üye:      Ali SEZGİN                                                                                3-Fevzi GÜL

 

 

DİSİPLİN KURULU

 

ASIL                                                                                                                YEDEKLER

 

Başkan:  Zeki USTAOĞLU                                                                         1-Serdar TAŞKIN

Üye:       Murat ÇALIŞKAN                                                                        2-Musa ÇELEBİ

Üye:      Hacı KUCUR                                                                                  3-Tuncay KELEŞ                        

 

 

 

                                                                                                                      Ayhan METİN

                                                                                                                      Dernek Başkanı

  

Devamı>>
Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği Yayımlandı Aylardır beklediğimiz "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği" nihayet yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüm Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerine hayırlı olsun.

 YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Engelliler için kimlik kartı: Engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere Bakanlık tarafından verilen ve engellilik durumuna göre ulaşımda refakatçi ile birlikte yararlanma durumunu da gösteren kimlik kartını,

c) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

ç) Seyahat kartı: 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan engelliler ve refakatçileri dışındaki kişilerin ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından düzenlenecek kartı,

d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş,rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehiriçihatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,

e) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri: Rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılanlar hariç olmak kaydıyla, demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehirlerarası toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,

ifade eder.

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler

MADDE 4 – (1) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarınınşehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

b) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,

2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,

3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,

4) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

c) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,

2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,

3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,

4) Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

ç) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

d) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri.

e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.

60 yaş ve üstü bireylerin ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı

MADDE 5 – (1) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçihatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

(2) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak yararlanır.

(3) Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilir.

Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanımı

MADDE 6 – (1) Ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmek için;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındakiler için Bakanlık tarafından verilen Seyahat Kartı,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındakiler için Engelliler İçin Kimlik Kartı, engellilere kimlik kartı verilmesine ilişkin 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartı, anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde sayılan engelliler için kimlik kartı ile engel oranının yer aldığı nüfus cüzdanı,

c) 5 inci madde kapsamındakiler için nüfus cüzdanı,

kullanılır.

(2) Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla birinci fıkrada belirtilen belgelerin ibraz edilmesi halinde, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı herhangi bir gerekçeyle engellenemez.

(3) Kişiler, birinci fıkrada belirtilen belgeleri ibraz etmek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlandırılır. Toplu taşıma hizmetini sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirler alır.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki ağır engellinin, refakatçisi olduğunu beyan ettiği kişiden bu hakkın kullanımına ilişkin ayrıca belge talep edilmez.

(5) Seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlı olarak da kullanılabilir.

Seyahat kartının şekli ve basımı

MADDE 7 – (1) Seyahat kartında; kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, hak sahibine yakınlık derecesi, geçerlilik tarihi, seri numarası gibi bilgiler ile fotoğrafı yer alır.

(2) Seyahat kartının şekli, içeriği, ebadı, değiştirme ve geçerlilik tarihi, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla seyahat kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları ile basım ve teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, Bakanlık tarafından belirlenir.

Seyahat kartı başvurusu

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen seyahat kartını almak için; Bakanlığın belirleyeceği belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

(2) İlgili kurumlardan elektronik ortamda ulaşılan bilgi ve belgeler kişilerden talep edilmez.

Seyahat kartının teslimi

MADDE 9 – (1) Seyahat kartı, hak sahiplerine bedelsiz olarak verilir.

(2) Seyahat kartı, il müdürlüğü tarafından kişinin bizzat kendisine veya kanuni temsilcilerine teslim belgesi imzalatılarak teslim edilebileceği gibi talebi halinde başvuruda belirttiği adrese gönderilebilir.

(3) Verilen seyahat kartlarının seri numaraları elektronik ortama aktarılır.

Seyahat kartının yeniden düzenlenmesi

MADDE 10 – (1) Seyahat kartının içeriğinin değişmesi, çalınması, kaybedilmesi veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda Bakanlık tarafından bedelsiz olarak yeniden düzenlenir.

Seyahat kartının iade edilmesi

MADDE 11 – (1) Vefat edenlerin, evlenenlerin veya yirmi beş yaşını doldurmuş olan çocukların kartları ile herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelen veya geçerliliğini kaybeden seyahat kartları il müdürlüğüne iade edilir.

İdari ve cezai işlemler

MADDE 12 – (1) İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alır.

(2) Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir.

Seyahat kartında tahrifat, sahtecilik

MADDE 13 – (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kartlar geçersizdir.

(2) Gerçeğe aykırı kart düzenleyenler veya bu tür kartı bilerek kullananlar, iade etmesi gerektiği halde seyahat kartını kullanmaya devam edenler, kart üzerinde tahrifat, silinti, kazıntı yapanlar ile tahrif edilmiş kartları kullananlar hakkında genel hükümlere göre cezai işlem yapılır.

Atıflar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 17/5/1995 tarihli ve 22286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 17/5/1995 tarihli ve 22286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut kartların geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca verilmiş olan kartlar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.

Mevcut hakların kullanımı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2/8/2013 tarihinden önce yetim aylığı alan ve ücretsiz seyahat hakkı bulunanların ücretsiz seyahat hakkı bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe saklıdır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

  

Devamı>>
 Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği Resmi Gazetede 27.01.2014 tarihinde yapmış olduğumuz haberimizde Başbakanlığa onaya gönderildiğini belirttiğimiz Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik nihayet 13.02.2014 itibari ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

YÖNETMELİK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE

VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesi kapsamına giren, hayatını kaybedenlerin aileleri ile harp veya vazife malullerini, kredi kullanmadan vefatları halinde ise bunların ailelerini konut sahibi yapmak için Toplu Konut İdaresi tarafından açılacak faizsiz konut kredisine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Banka: Bu kredinin kullanımına aracılık eden ilgili bankayı,

b) Hak sahibi: Bu Yönetmelik çerçevesinde açılacak faizsiz konut kredisini kullanmaya hak kazanan 4 üncü maddede tanımlanan kişi veya kişileri,

c) İdare: Toplu Konut İdaresini,

ç) Kredi: 4 üncü maddede tanımlanan hak sahibini konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresi kaynaklarından verilen faizsiz konut kredisini,

d) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Krediden Yararlanacak Hak Sahibinin Belirlenmesi

Krediden yararlanacak hak sahibinin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Hayatlarını kaybedenler için; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56  ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü  maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında hayatlarını kaybedenlerden öncelikle; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verilir.

(2) Harp veya vazife malulleri için; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56  ncımaddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü  maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlardan öncelikle; malulün kendisine, faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verilir.

(3) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuata göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de faizsiz konut kredisi hakkından 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik sıralamasına göre yararlanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kredi Açılabilecek Konutlar ve Kredi Miktarı

Kredi açılabilecek konutlar

MADDE 5 – (1) Kredi açılabilecek konutlar şunlardır:

a) Yapı Kullanma İzin Belgesinin alındığı tarihe bakılmaksızın, tapunun alındığı tarihten itibaren bir yıldan fazla süre geçmemiş olan konutlar.

b) İnşa halindeki konutlar.

c) Miras yoluyla edinilen dahil olmak üzere, diğer hissedarlara ait bir kısım hissesi veya tamamı satın alınacak konutlar.

ç) Konut kooperatifine, sosyal yardımlaşma kurumuna veya belediye organizasyonlarına üye olunması suretiyle satın alınacak konutlar.

d) Hak sahibinin kendi arsası üzerinde kendi konutunu inşa etmesi.

e) İdarenin inşa halinde veya kullanıma hazır olarak sattığı konutlarından satın alınması.

Kredinin tutarı

MADDE 6 – (1) Kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenerek idarece bankaya bildirilen tutardır. Hak sahibi tarafından talep edilmesi halinde bu tutarın altında da kredi açılabilir. Bu krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere ilgiliden kredinin %1’i oranında masraf karşılığı alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kredi Başvurusu, Kredinin Açılması, Kredinin Hak Sahibine Ödenmesi

ve Kredinin Geri Ödenmesi

Kredi başvurusu ve kredinin açılması

MADDE 7 – (1) Bu krediden yararlanmak için aşağıdaki belgelerle bankaya başvurulur:

a) Kredi istek dilekçesi.

b) Kredinin müşterek kullanılmaması halinde diğer hak sahiplerinin kredi kullanmaktan vazgeçtiklerini beyan eden noter onaylı feragatname. Bu feragatname aşağıdaki iki çeşitte de olabilir:

1) Hak sahibi babanın kredi kullanabilmesi için anne tarafından hakkını kullanmaktan vazgeçtiğini belirten noter onaylı feragatname.

2) Feragat eden hak sahibi çocukların, lehine feragat ettiği kardeşi belirten noter onaylı feragatname.

c) Kurum tarafından hazırlanan hak sahipliğine dair belge.

ç) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi.

d) Konuta ilişkin tapu senedi veya örneği.

e) Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumları veya belediyelerin inşa edecekleri konutlardan edinmek amacıyla bu kuruluşlara ortak veya üye olunması halinde, ortak veya üyeliğe ilişkin kooperatif yönetiminden, sosyal yardımlaşma kurumundan veya belediyeden alınan belge.

f) İdareden hazır veya inşa halindeki konutların satın alındığına dair satış sözleşmesi veya tahsis belgesinin bir örneği.

g) Yapı kullanma izin belgesi veya gayrimenkul değerleme raporu.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen hak sahipliğine dair belge, aşağıdaki usul ve esaslara göre kurumca düzenlenir:

a) Hak sahipliğine dair belgede aşağıdaki bilgiler yer alır:

1) Hayatını kaybedenin veya malul olanın 4 üncü madde kapsamına girdiği.

2) Belge verilen kişi/kişilerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen öncelik sıralamasına göre hak sahibi olduğu.

3) Hak sahibinin adı, soyadı, hayatını kaybedene yakınlık derecesi, Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası, T.C. kimlik numarası, maaş aldığı banka şube adı ve kurumca gerekli görülecek diğer bilgiler.

b) Bu belge, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen öncelik sıralamasına göre belge düzenlenemeyecek olanlara verilmez.

c) Anne ilk başvuruda sadece kendi adına talepte bulunursa öncelik annede olduğundan hak sahipliği belgesi anne adına düzenlenir.

ç) Anne ve babanın noter huzurunda yapacakları anlaşma ile müşterek başvuruları başvuru belgesinde her ikisinin de imzası bulunacak şekilde, hak sahipliği belgesi ikisi adına düzenlenir ve taahhütname her ikisi tarafından imzalanır.

d) Bu belge, hak sahibinin maaş aldığı banka şubesine göre, kurum tarafından düzenlenir.

e) Bu belge, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken düzenlenir.

f) Bu belge, iki nüsha olarak düzenlenir, bir nüshası bankaya verilir, bir nüshası kurumda muhafaza edilir.

(3) Başvuru belgeleri bankaca incelenir. Banka belgelerde eksiklik olmaması halinde idareden kredi tutarını talep eder. İdare tarafından aktarımın gerçekleştirilmesini müteakip kredi ilişkisi kurularak, bu kredi için kullandırılan kredinin %50 fazlası üzerinden ipotek tesisi ve DASK sigortası yaparak krediyi açar.

Kredinin hak sahibine ödenmesi

MADDE 8 – (1) Kredi, hak sahibine aşağıdaki şekillerde ödenir:

a) Hazır konutun satın alınması halinde açılan kredi defaten ödenir.

b) İdare tarafından satılan hazır veya inşa halindeki konutlardan satın alınması durumunda, sözleşmelerinde belirtilen satış tutarından açılacak Kredi tutarı mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İnşa halindeki konutun satın alınması halinde, açılan kredinin %50'si gerekli sözleşmelerin yapılıp inşaat ruhsatı ibraz edildiğinde, kredinin kalan %50'si ise inşaat tamamlanıp mülkiyet tapusu alındığında ödenir.

ç) Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumları veya belediye konut projelerine ortak veya üye olunması halinde, bu Yönetmelik gereğince açılan kredinin yarısı inşaat ruhsatı ibraz edildiğinde, kalan yarısı ise konut inşaatının %50 seviyesine ulaştığına dair düzenlenecek gayrimenkul değerleme raporu ile tespit edilerek ödenir.

d) Hak sahibi tarafından kendi arsası üzerinde konut inşa edilmesi halinde; bu Yönetmelik gereğince açılan kredinin yarısı inşaat ruhsatı veya değerleme raporu ibraz edildiğinde, kalan yarısı ise konut inşaatının %50 seviyesine ulaştığına dair düzenlenecek Gayrimenkul Değerleme Raporu ile tespit edilerek banka tarafından ödenir.

e) Hak sahibinin üye olduğu (ç) bendinde belirtilen kuruluşların idare kaynaklı konut kredisi kullanması halinde, kredinin açıldığı tarihe kadar gerçekleşen Türkiye İstatistik Kurumunca aylık olarak ilan edilen üretici fiyatları genel endeksi kullanılarak bulunan tutar konut kredisine eklenir, hesaplanan toplam kredi bu Yönetmeliğe göre açılacak faizsiz konut kredisinden hak sahibinin talebine bağlı olarak mahsup edilir.

f) İdare kaynaklı konut kredisi kullanmış ve kredi geri ödemesi başlamış konutun satın alınması halinde, konut kredisinden kalan borç, hak sahibinin talep etmesi durumunda bu Yönetmeliğe göre açılan faizsiz konut kredisine dönüştürülerek 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde geri ödemesi başlatılır.

(2) Bu kredilerin kullandırılabilmesi için gerekli olan miktarlar, bankanın talebi üzerine idarenin nakit imkanlarıve idarenin talimatıyla, idare hesaplarından bankaya aktarılır.

Hak sahibince kredinin geri ödenmesi

MADDE 9 – (1) Kredinin hak sahibince geri ödenmesi kurumca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4'ü oranında kesilmek suretiyle yapılır. Maaş bağlanan çocuklarına müşterek kredi açılmışsa, her birinin her türlü tazminatları da dahil olarak almakta oldukları maaşlarının1/4’ü oranında ayrı ayrı kesilir. Maaş bağlanmamış ya da maaşı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte maaşa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen maaşının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.

(2) Malullerin çalıştığı kamu kurumunda sınıf veya görev değiştirerek çalışmalarının devam etmesi ve maaşlarını da bu kurumlardan almaları hallerinde, kredi kullanılacak ay’dan önceki son maaşının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılır.

(3) Hak sahipliği belgesine istinaden kredi kullanıldığının banka tarafından kuruma bildirilmesinden itibaren kredi borcu, hak sahibinin ödenecek ilk dönem aylığından tahsil edilmeye başlanır. Yapılan kesintiler, banka tarafından bildirilen şubedeki hesaba kurum tarafından yatırılır.

(4) Banka, kuruma ve idareye kredinin tamamının hak sahibine ödendiğini bir yazı ile bildirir.

(5) Kurum tarafından, kesinti yapılan kişilere ait isimler, T.C. kimlik numaraları ve kurum sicil numaraları, yapılan kesinti tutarları ve yatırılan banka şubelerinin isimlerini ihtiva eden listenin bir nüshası banka genel müdürlüğüne, bir nüshası ise idareye yazılı ve elektronik ortamda gönderilir.

(6) Kurum, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun maaş veya aylığı kesilenlerin maaş veya aylıklarının kesildiğini ve bakiye borçlarını bankanın genel müdürlüğüne bildirir. Maaş veya aylığının kesildiği tarihten sonra kurumca, bankaya yatırılan bir miktar varsa bankaca kuruma iade edilir. Kamu kurumunda çalışan malullerin çalıştığı kurum ile her ne suretle olursa olsun ilişkisinin kesilmesi durumunda ilgili kamu kurumu tarafından banka genel müdürlüğüne yazılı bildirim yapılır.

(7) Maaş veya aylığı kesildikten sonra bakiye kredi borcu, son ödenen aylık taksit miktarının %25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına kadar bankaya, krediyi kullananlar tarafından yatırılır. Bu taksit tutarı borç bitinceye kadar sürdürülür. Aynı şekilde kurumdan aylık almayan ve halen kamu kurum/kuruluşu statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu son maaşının ¼’ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına kadar bankaya, krediyi kullananlar tarafından yatırılır. Bu taksit tutarı borç bitinceye kadar sürdürülür.

(8) Kredi kullanan hak sahibinin ölümü halinde, hak sahibi olan ve maaş almaya devam eden kişi varsa maaşlarının ¼’ü oranında kurumca kesinti yapılır. Maaş almakta olan hak sahibinin bulunmaması durumunda ise son ödenen taksit tutarının %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve varisleri tarafından bu taksit tutarı kredi borcu tahsil edilinceye kadar ödenir.

(9) Maaşa bağlanan çocuklara müştereken kredi verilmiş ve bunlardan bir veya birkaçının maaşının kesilmiş olması halinde; geri ödeme taksitlerinin tahsilatı maaş almakta olan çocuklardan ¼ oranında kesilmeye devam eder. Maaşı kesilenlerin taksitleri ise son ödenen aylık taksit miktarının %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve bu taksit tutarı kredi borcu tamamlanıncaya kadar kendilerince bankaya yatırılır.

(10) Maaş almayan ancak hak sahibi olan çocukların vefatı durumunda kredi taksitlerinin ödemesi, varisler tarafından sekizinci fıkra hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(11) Dilimler halinde kullandırılan kredinin, birinci dilimin ödenmesini müteakip geri ödemesi 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde başlatılır.

(12) Kredinin geri ödeme süresi borcun tamamının ödendiği zamandır.

Kredi kullandırımı ve geri ödeme bilgisi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında idare tarafından kullandırılan kredilerin geri ödemeleri neticesinde elde edilen gelir, idarece yine bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılır.

(2) İdare tarafından her mali yılın bitiminden sonraki üç ay içinde bu Yönetmelik kapsamında kullandırılan kredi tutarlarına ve kredi geri ödemelerine ilişkin Maliye Bakanlığına resmi yazı ile bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 21/9/1991 tarihli ve 20998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce açılan kredilere, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

  

Devamı>>
Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, Yeterli çoğunluk sağlandıktan sonra 04.02.2017 tarihinde dernek lokalinde saat 14 de dernek binamızda yapılmıştır. Tek listeyle girilen seçimde oy birliğiyle oluşturulan yeni yönetim kurulu şu şekilde oluşmuştur.

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, Yeterli çoğunluk sağlandıktan sonra 04.02.2017 tarihinde dernek lokalinde saat 14 de dernek binamızda yapılmıştır. Tek listeyle girilen seçimde oy birliğiyle oluşturulan yeni yönetim kurulu şu şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU

Başkan : Ayhan METİN

Başkan Yrd. : Hasan DEMİRTAŞ

Muhasip : Davut PİROĞLU

Sekreter : Özgür Çavuş

Ynt. Krl. Üyesi : Ahmet KOÇ

DENETLEME KURULU 

Krl. Bşk. : Sadettin KURU

Krl. Üyesi : Ali SEZGİN

Krl Üyesi : Hüseyin ÇAMLI

DİSİPLİN KURULU

Krl Bşk : Zeki USTAOĞLU

Krl Üyesi : Musa ÇELEBİ

Krl Üyesi : Haşim ÇITLAK

      Seçilen yönetim kurulumuz 04.02.2020 yılına kadar görev yapacaktır. Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

  

Devamı>>

Sayfa  1
 Toplam 45 Haber Bulunmaktadır