Eklenme Tarih & Saat: 23.12.2011 - 13:41:31 Yazd?
Mehmetçik Vakfı İşlemleri
Yardım İşlemleri

 

Yardımın Temel Koşulları

 

Yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşullar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Yardım yapılacak kişinin erbaş veya er olması (uzman erbaşlar, uzman jandarmalar ile sözleşmeli erbaş ve erler yardım kapsamı dışındadır.),
 2. Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın 01 Ocak 1982 tarihi (dâhil)'nden sonra gerçekleşmiş olması,
 3. Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma ve olayın muvazzaflık hizmeti veya ihtiyat döneminde silah altında bulunulduğu süre içerisinde vuku bulması (Söz konusu dönemler askerlik şubesinden sevk tarihi ile başlar, terhis tarihinde sona erer.),
 4. Hastalık veya yaralanma sonucunda "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporunun verilmiş olması,
 5. MSB Sağlık D. Bşk.lığınca bu rapora istinaden malul veya engelli kararının verilmiş olması.

  Yardım Çeşitleri ve Yardım Planı

 6.  

  1. Yardım çeşitleri:

  TSKMEV'nın yardım planı kapsamındaki yardım çeşitleri;

  a. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar:
  b. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan yardımlar:

  a. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalar:

  b. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalar:

  c.Ayrıca;

  2. Yardım planı:

  Açıklamalar:

  1. Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı,
  2. Malul gazi erbaş ve erler ile engelli erbaş ve erlere yapılan maluliyet yardımı,
  3. Sürekli bakım yardımı almakta iken vefat eden gazi ve engelli erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı,
  4. Doğum yardımı,
  5. Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde yapılan ölüm yardımı.
  6. Malul gazi ve engelli bakım yardımı,
  7. Bakım ve öğrenim yardımı.
  8. Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin medeni durumları dikkate alınarak belirlenen hak sahiplerine ödeme yapılır.
  9. Malul gazi erbaş ve erler ile engelli erbaş ve erlere yapılan maluliyet yardımı: Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere, maluliyet dereceleri esas alınmak sureti ile ödeme yapılmaktadır. Yardımın tahakkuku için, malul gazi veya engelli erbaş ve er hayatta iken müracaat edilmesi gerekir. Söz konusu Mehmetçiğin ölümünden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz. Ancak yardım müracaatının yapılmasını müteakip ölümün gerçekleşmesi halinde bu yardım hak sahiplerine ödenir.
  10. Sürekli bakım yardımı almakta iken vefat eden gazi ve engelli Mehmetçikler için yapılan ölüm yardımı:Yürürlükteki yardım planına göre hak sahiplerine ödenir.
  11. Doğum yardımı:
   1. Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erin ölüm tarihinde;
   2. Sürekli bakım yardımına hak kazanan gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinde;
   3. Hastalık durumunda ise askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında yürürlükteki yardım planına göre doğan çocuk için doğum yardımı yapılır.
  12. Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenen ölüm yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanmış her bir çocuğun ölümü halinde yürürlükteki yardım planına göre velisine/vasisine bu yardım yapılır.
  13. Malul gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet yardımını hak eden, 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü derece malul gazi ve engelli Mehmetçiklere, hayatları boyunca maluliyet derecelerine göre yapılan ve tutarı yürürlükteki yardım planına göre tespit edilen yardımdır. Aylık olarak tahakkuk ettirilir ve üç aylık dönemler halinde peşin ödenir.
  14. Bakım ve öğrenim yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinden, gazi ve engelli erbaş ve erlerden sürekli bakım yardımına hak kazananların, malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dahil) durumunda olay tarihinden, hastalık durumunda ise, askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinden önce doğmuş çocukları ile bu tarihte eşi hamile olup müteakiben doğan çocukların bakımı ve okudukları sürece öğrenimlerini sürdürebilmeleri için aşağıdaki esaslar dahilinde ödenir;
   1. Okul öncesi, ilköğretim öğrencisi, ilköğretimi müteakip öğrenimine devam edemeyen çocuklara on sekiz yaşını tamamlayana kadar,
   2. Ortaöğretim düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar,
   3. Yükseköğretim düzeyinde iki veya üç yıllık ön lisans seviyesinde eğitim alan çocuklara yirmi beş yaşını tamamlayana kadar,
   4. Yükseköğretim düzeyinde lisans veya lisansüstü seviyesinde öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,
   5. Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece bakım ve öğrenim yardımı yapılır.
  15. Bu yardımın tutarı yürürlükteki yardım planına göre öğrenim seviyeleri dikkate alınarak belirlenir.
  16. Bakım ve öğrenim yardımı üçer aylık dönemler halinde ödenir.
  17. Öğrenciler her yıl Eylül – Aralık ayları içerisinde öğrenci belgelerini ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonrasında belge gönderenlerin yardımları bir sonraki üç aylık ödeme döneminden itibaren yapılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.
  18. Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere ayrıca;
   1. Öğrenim yaptığı üniversite veya yüksek öğrenim kurumunun belirlediği harç bedelleri (dekontta belirtilen harç bedeli miktarı) ödeme dekontunun gönderilmesini müteakip ödenir.
   2. Bir aylık bakım ve öğrenim yardım bedeli kadar yılda bir defa ocak ayı içerisinde kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.
  19. On sekiz yaşını doldurmamış, veli veya vasisi de bulunmayan, bir kurum veya koruyucu aile tarafından koruma altına alınmış olan çocukların yardımları, kontrol ve denetimi Vakfa ait olmak üzere, devlet bankalarında vadeli mevduat şeklinde değerlendirilir. Birikmiş mevduat, bilahare resmi vasi tayin edilmesi halinde vasilerine, vasi tayin edilmemesi halinde ise on sekiz yaşını doldurduklarında kendilerine ödenir.
  20. Maluliyet yardımını hak eden ve hayatta olan 5 ve 6'ncı derece gazi ve engelli Mehmetçiklere her yıl ocak ve temmuz aylarında, Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda nakdi yardım yapılır.
  21. Ayvalık Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden istifade eden şehit Mehmetçik aileleri ve malul gazi Mehmetçiklerin kendileri ve ailelerinin yol ve iaşe ücretleri de TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
  22. TSK Mehmetçik Vakfı yardım işlemlerini, TSK Mehmetçik Vakfı yönetmeliğine göre yürütülmektedir.
  23. TSK Mehmetçik Vakfı yardım planı; bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile sürekli veya belli süre dâhilinde yapılan yardımlarını kapsamaktadır.
  24. Yardım tutarları, yönetim kurulu kararları doğrultusunda her yılın ocak ve temmuz aylarında düzenlenmektedir.
  25. TSK Mehmetçik Vakfının 2011 yılı (01 Temmuz - 30 Aralık dönemi) yardım planı aşağıdadır;
  26. Doğum yardımı: şehit olan veya herhangibir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde; sürekli bakım yardımına hak kazanan malul gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dahil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında ödenir.
  27. Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenir.
  28. Sürekli yardım tutarları aylık olarak belirlenip gösterilmiştir. Hak sahiplerine üç aylık dönemler halinde ödenir.
  29. Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya herhangibir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları ile 1,2,3 ve 4'üncü derece malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.
  30. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görenlerin, ayrıca üniversite harçları ödenir ve kendilerine yılda bir defa bir aylık yardım tutarı kadar kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.
  31. Yardım Uygulamasına Yönelik Usul ve Esaslar

 

 

 1. Yardım yapılabilmesi için erbaş ve erlerin hizmette iken, şehit olmaları veya herhangi bir nedenle hayatını kaybetmeleri (intihar dâhil), malul gazi olmaları veya engelli hale gelmeleri (intihara teşebbüs nedeniyle gerçekleşenler dâhil) gerekir.
 2. Malul gazi veya engelli sayılabilmek için;
  1. a. Askerî hastane tarafından "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesi,
  2. b. MSB Sağlık Dairesi Başkanlığınca;
   1. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesine neden olan kaza, hastalık veya arızanın askerlik süresi içerisinde oluştuğunun,
   2. Bu kaza, hastalık veya arıza nedeni ile malul gazi veya engelli hale geldiğinin,
   3. Malul gazi veya engelli hale gelmişse derecesinin bildirilmesi gerekir.
 3. Bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımları zaman aşımına uğramaz.  Sürekli olarak yapılan gazi ve engelli bakım yardımı ile bakım ve öğrenim yardımı ise geçmişe yönelik olarak ödenmez, yardım onay tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren başlatılır.
 4. Bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımlarının ödemelerinde karar tarihindeki yardım tutarı esas alınır.  Sürekli olarak yapılan gazi ve engelli bakım yardımı ile bakım ve öğrenim yardımı ödemelerinde ise yardım onay tarihini takip eden dönemlerdeki yardım tutarlarına göre ödeme yapılır.
 5. Herhangi bir nedenle sürekli, yıllık nakdi yardım ve belli bir süre dâhilinde yapılan yardımları durdurulan hak sahibi kişilere, ödemeyi durdurma sebebinin ortadan kalkması hâlinde yapılacak olan ödeme, süresi bir yılı aşmış ise söz konusu eksik evrakın geliş tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar, geriye dönük ödeme yapılmaz. Süre bir yıldan az ise ödemenin durdurulduğu tarihten o güne kadar olan ödemeler yapılır.
 6. Yardımlar hak sahiplerine ödenir. Hak sahiplerinden hukuki tasarrufta bulunma ehliyeti olmayanların yardım ödemeleri ise velilerine, velisi yoksa veya terk etmişse vasilerine yapılır.
 7. Maluliyetleri nedeniyle müracaat edenlerin, maluliyet derecelerinin MSB Sağlık D. Bşk.lığınca en kısa sürede belirlenmesi ve yardımın gecikmeden yapılması esastır. Aynı şahıs hakkında;
  1. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunca da maluliyet derecesi tespit edilmiş ise T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen maluliyet derecesi esas alınır.
  2. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunca ayrıca maluliyet derecesi tespit edildiğinde; maluliyet derecesi, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen maluliyet derecesine çevrilir. Bu durumda; maluliyet yardımı farkı şahıs lehine ise fark tutarı ödenir. Şahsın aleyhine ise geri ödeme yaptırılmaz. Sürekli yardımlar ile ilgili olarak ise geçmişe yönelik fark ödemesi yapılmaz, geri ödeme de yaptırılmaz. Değişikliğin onaylandığı tarihi takip eden ilk aybaşından itibaren ödeme tutarları yeni dereceye göre belirlenir.
 8. Askerlik hizmeti sırasında yaralanmış veya hastalanmış olmalarına rağmen normal terhis olan erbaş ve erlerden, söz konusu yaralanma veya hastalıklarına bağlı olarak sonradan sağlık durumlarının bozulması sonucunda, askerlik şubelerince tam teşekküllü askerî hastaneye sevk edilerek "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporu alanların da müracaatları değerlendirilir.
 9. Kendilerine yardım yapılan/yapılmakta olan gazi ve engelli Mehmetçiklerin, maluliyet sebebine bağlı olarak sonradan sağlık durumlarının değişmesi ve bu durumun tam teşekküllü askerî hastane raporu ile teyit edilmesi halinde, maluliyet derecesi MSB Sağlık D. Bşk.lığına yeniden tespit ettirilir. Maluliyet derecesinin değişmesi halinde değişikliğin yapıldığı ilk aybaşından itibaren bakım yardımı yeni derecesinden yapılmaya başlanır. Ayrıca maluliyet derecesinin değişmesine bağlı olarak hak kazandığı maluliyet yardımı farkı, yürürlükteki yardım planı dikkate alınarak yapılır.

 

Müracaat Esasları

 

 1. Vakıf tarafından yönetmelikte yazılı yardımların yapılabilmesi için olayın birlik komutanlıklarınca veya hak sahipleri tarafından gerekli belgelerle birlikte Vakfa bildirilmesi gerekir.
 2. Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler:
  1. Ölüm Yardımlarında:
   1. Hak sahibi/sahipleri tarafından verilmiş dilekçe,
   2. Hak sahibi/sahiplerine ait ayrı ayrı  T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopileri,
   3. Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,
   4. Olayın kısa açıklaması ile ölümün meydana geliş nedeni hakkında kıta veya kurum amirinin düşünce ve kanaatini içeren durum belgesi.
  2. Maluliyet Yardımlarında:
   1. Malul gazi veya engelli Mehmetçik veya vekili tarafından verilmiş dilekçe,
   2. Malul gazi veya engelli Mehmetçiğin T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi,
   3. Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,
   4. Askerî hastaneden alınacak "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporu,
   5. Olayın kısaca açıklaması ile sakatlanmanın meydana geliş nedeni hakkında birlik komutanı veya kurum amirinin kanaatini içeren durum belgesi.
  3. Diğer Yardımlarda;
   1. Bakım ve öğrenim yardımlarında; ilgili öğrenim kurumundan alınan resmi ve onaylı öğrenim belgesi (her yıl için),
   2. Doğum yardımlarında çocuğun babası adına tescil edildiğini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği,
   3. Malul gazi ve engelli bakım yardımı alanlar ile bakım ve öğrenim yardımı alan çocukların ölümlerine yönelik yardımlarında; ölümün tescil edildiğini gösteren nüfus kayıt örneği,
   4. Öz gereksinimlerini yerine getiremeyen, bu nedenle bakım ve yardıma muhtaç olan çocuklara yapılacak bakım ve öğrenim yardımı için, sağlık kurulu raporu.
  4. Yardımlar Hakkında Merak Ettikleriniz

  5.  

  6.  

   Kimler Yardım Alabilir, Gazi Kimlere Denir?

   * Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı Vatan Hizmeti esnasında;

   - Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü olduğu yakınları,

   - Malul gazi ve engelli olan Mehmetçikler ile çocukları yardım alabilir.

   * 23 Temmuz 1999 gün ve 4417 Sayılı Yasada belirtilen malul gazi ve muharip gazi tanımları :

   Malul Gazi : Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.

   Muharip Gazi : Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları ifade eder.

   Ne Kadar Yardım Yapılıyor?

   Mehmetçik Vakfı, yardımlarını Yardım Planında öngörülen miktar ve artış oranlarına göre yapmakta ve bu oranlar Vakfımızın Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Yardım Planını görmek için Yardım bölümü ziyaret ediniz.

   Nasıl Yardım Alabilirim?

   Vakıf tarafından söz konusu yardımların yapılabilmesi için olayın birlik komutanlıkları veya hak sahipleri tarafından gerekli belgelerle birlikte Vakfa bildirilmesi gerekmektedir. Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler için Yardım Bölümünde Müracaat Esasları sayfasını ziyaret ediniz.

   Yardım Çeşitleri Nelerdir?

   TSK Mehmetçik Vakfı Bir Defa Yapılan Yardımlar (Ölüm, Maluliyet, Doğum, Çocuk Ölüm, Gazi-Engelli Ölüm Yardımı) ve Sürekli Yapılan Yardımlar (Bakım Yardımı ve Bakım-Öğrenim Yardımı) olmak üzere iki şekilde yardım yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için internet sitesinin Yardımlarımız bölümünü ziyaret ediniz.

   Gazi ve Engelli Mehmetçiklerin Maluliyet Dereceleri nasıl belirleniyor?

   Askerlik görevi esnasında hastalık ve yaralanmalar nedeniyle "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı Sağlık Raporları ile yardım için Vakfımıza müracaat eden erbaş ve erlerin Sağlık Raporlarının değerlendirilmesi ve maluliyet derecelerinin tespiti MSB Sağ. D.Bşk.lığı tarafından yapılmakta, Vakfımızın bu konuda herhangi bir tasarrufu ve yetkisi bulunmamaktadır.

   MSB Sağ. D. Bşk.lığı tarafından maluliyet dereceleri ile Sağlık Raporu alınmasına neden olan hastalık ve yaralanmanın askerlik süresi içerisinde oluştuğu bildirilen terhisli erbaş ve erlere maluliyet derecelerine göre yardım yapılmaktadır.

   Ayrıca; nadiren de olsa T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Gn. Md.lüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Bşk.lığınca tespit edilen maluliyet derecelerinde farklılıklar oluştuğunda 01 Temmuz 2005 tarihinden itibaren TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliğinin madde 86.f'si (T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Gn. Md.lüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Bşk.lığınca tespit edilen Maluliyet Derecesi esas alınır.) gereğince gerekli düzeltme yapılmaktadır.

   1982 yılından önce şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere TSK Mehmetçik Vakfı yardım yapıyor mu?

   TSK Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 1982 tarihinde Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurularak Vakıf Senedini tescil ettirmiştir. TSK Mehmetçik Vakfı Senedi ve Yönetmeliği gereğince; 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yaparken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimize ve çocuklarına sosyal ve ekonomik destek sağlamakta, çocuklarına üniversite seviyesi dahil öğrenim yardımı yapmakta, bu tarihten önce şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile gazi ve engelli olan Mehmetçiklere herhangi bir yardım yapılması hukuken mümkün olamamaktadır

    

    

   Yardım Yapılan Kişi Sayıları

    

    

   01 OCAK 1982 – 30 KASIM 2011 TARİHLERİ ARASINDA
   TSKMEV TARAFINDAN YARDIM YAPILAN KİŞİ SAYILARINA AİT ÖZET RAPOR

    

   1. Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve er sayısı:
       Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve er toplamı 15.838
       Terör ve görev şehidi erbaş ve er toplamı 4.824
       Herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve er toplamı 11.014
   2. Malul gazi ve engelli erbaş ve er sayısı:
       Malul gazi ve engelli erbaş ve er toplamı 9.158
       Malul gazi erbaş ve er toplamı 2.831
       Engelli erbaş ve er toplamı 6.327
   3. Bakım ve öğrenim yardımı yapılan çocukların öğrenim durumları ve sayısı:

       Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erler ile malul gazi ve engelli erbaş ve erlerin bakım ve öğrenim yardımı yapılan çocukların toplamı

   3.260
       Okul öncesi, ilköğrenim öğrencisi ve okula gitmeyen çocuk sayısı 798
       Liseye giden çocuk sayısı 409
       Üniversiteye giden çocuk sayısı 343
       Sürekli başkalarının bakım ve yardımına muhtaç çocuk sayısı (özürlü) 23
       Yardımı durdurulan çocuk sayısı 20
       Yardımı kesilen çocuk sayısı 1.666
   4. Bakım yardımı yapılan malul gazi ve engelli sayısı:

      Bakım yardımı yapılan malul gazi ve engelli erbaş ve er toplamı (1, 2, 3 ve 4'üncü derece)

   3.614
   5. Yıllık nakdi yardım (5'inci ve 6'ncı derece malul gazi ve engelli) sayısı:
       5'inci ve 6'ncı derece malul gazi ve engelli erbaş ve er toplamı 5.506
   6. Doğum yardımı yapılan çocuk sayısı:

      Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde, malul gazi ve engelli erbaş ve erin olay tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında yardım yapılan çocukların toplamı

   235
   7. Ölüm yardımı yapılan malul gazi ve engelli (1, 2, 3, 4'üncü derece) ile çocuk sayısı:

      Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelli (1, 2, 3 ve 4'üncü derece) ile bakım ve öğrenim yardımı almakta iken vefat eden çocuklara yapılan yardım toplamı

   164
   01 Ocak 1982 tarihinden bugüne kadar yapılan yardım toplamı: 37.775
   Halen yapılan bakım, bakım ve öğrenim yardımı ile 5'inci ve 6'ncı derece nakdi yardım toplamı: 10.249

       Bakım yardımı devam eden malul gazi ve engelli erbaş ve er toplamı (1, 2, 3 ve 4'üncü derece)

   3.470
       Bakım ve öğrenim yardımı devam eden çocuk toplamı 1.574
       5'inci ve 6'ncı derece yıllık nakdi yardım toplamı 5.205


   NOT : Bugüne kadar toplam 280.009.362,10 TL yardım yapılmış, aylık olarak ise ortalama 4.200.000,00 TL amaca yönelik yardım yapılmaktadır. (Bu yardımlara TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi ödemeleri dahildir.)
    

    

    

   İletişim

    

    

   VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
   Adres : Nasuh Akar Mah. 1400. Sok. No: 28 Balgat/ Ankara
   Telefon : 0 312 284 19 70
   Faks : 0 312 284 19 73
   E-Posta : mehmetcik@mehmetcik.org.tr

   İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
   Adres : Plaj Yolu Tan. Apt. No: 19/4 Caddebostan / İstanbul
   Telefon : 0 216 369 66 22
   Faks : 0 216 369 67 57

   İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
   Adres : Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. No: 34/1 Alsancak / İzmir
   Telefon : 0 232 464 66 66
   Faks : 0 232 464 66 66

   ADANA TEMSİLCİLİĞİ
   Adres : Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt. No: 7 K:1 D:1 Seyhan / Adana
   Telefon : 0 322 457 26 27
   Faks : 0 322 457 26 27

   SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ
   Adres : Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Sekban Apt. No:22/12 İlkadım / Samsun
   Telefon : 0 362 435 07 47
   Faks : 0 362 435 07 47

   KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ
   Adres : Körfez Mah. Şehit Rafet KARACA Bulvarı No:4 Eren Apt. A Blok Kat:2 D:3 Merkez/KOCAELİ
   Telefon : 0 262 324 23 22
   Faks : 0 262 324 23 22

   ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ
   Adres : Aşağı Mumcu Mah. Aşağı Mumcu Cad. Hürriyet İş Merkezi Kat:2 No:8 Yakutiye / ERZURUM
   Telefon : 0 442 235 70 60
   Faks : 0 442 235 70 61

   MASLAK AKARYAKIT İSTASYONU
   Adres : Reşitpaşa Mah. (Maslak Mevkii) Büyükdere Cad. No:219/3 Sarıyer/ İstanbul
   Telefon : 0 212 285 27 97
   Faks : 0 212 285 17 10

   MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD. Ş
   Adres : Tem Anadolu Otoyolu 27+450 Km 34956 Orhanlı-Tuzla / İstanbul
   Telefon : 0 216 482 49 83
   Faks : 0 216 482 49 73
   Web : mehmetciklimitet.com.tr
   E-Posta : mehmetcik.sirket@tr.net

   MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ
   Adres : Reşit Galip Cad. No: 108/3 Gaziosmanpaşa / Ankara
   Telefon : 0 312 437 77 43
   Faks : 0 312 436 27 44
   Web : mehmetciksigorta.com.tr
   E-Posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr

   MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE GAYRİMENKUL YÖNETİMİ LTD.ŞTİ.
   Adres : Zeytinlik Mah. Fahri Korutürk Bulvarı No:39 Tınaztepe Pasajı Bakırköy / İSTANBUL
   Telefon : 0 212 571 72 00
   Faks : 0 212 571 72 00
    
  7.